Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

PEKAES - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych (19/2014)

PEKAES - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych (19/2014)
Share
d2j5q0m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz regulacjami Spółki, w dniu 8 października 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki ?PricewaterhouseCoopers? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 144 (?Biegły Rewident?), jako biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2014. Umowa z Biegłym Rewidentem zostanie zawarta na okres niezbędny do
wykonania prac w niej wskazanych. PEKAES SA korzystał już wcześniej z usług Biegłego Rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego PEKAES SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES SA za lata 2009-2013 wraz z przeglądem półrocznym w/w sprawozdań w ww. okresie. Poza ww. usługami Biegły Rewident na zlecenie PEKAES SA sporządził w 2006 roku raport doradczy ?Grupa PEKAES Przegląd strategiczno-operacyjno-finansowy?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
pekaes@pekaes.pl www.pekaes.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)
d2j5q0m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2014-10-08 Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m