Trwa ładowanie...
d3c077i
d3c077i
espi

PEKAES - Zbycie akcji spółki PEKAES SA przez Radwan Investments GmbH (15/2014)

PEKAES - Zbycie akcji spółki PEKAES SA przez Radwan Investments GmbH (15/2014)
Share
d3c077i

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji spółki PEKAES SA przez Radwan Investments GmbH | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą PEKAES SA, działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382), niniejszym informuje, że w dniu 21 lipca 2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie Radwan Investments GmbH z siedzibą w Wiedniu. Austria (?Radwan Investments?) o następującej treści: ?Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382), Radwan Investments informuje, że w wyniku wykonania umowy wniesienia wkładu (Contribution Agreement) zawartej z PEK Holdings S.? r.l. z siedzibą pod adresem 15, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga (?PEK Holdings?), z dnia 10 lipca 2014 r. w dniu 16 lipca 2014 r. w transakcji poza rynkiem
regulowanym Radwan Investments zbyła 1.923.606 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 6,3026% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 6,3026% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na rzecz PEK Holdings. Przed rozliczeniem transakcji Radwan Investments posiadała 1.923.606 akcji Spółki, co stanowiło 6,3026% kapitału zakładowego Spółki i dawało prawo do 6,3026% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Radwan Investments informuje, że w dniu 17 lipca 2014 r. zbyła całość posiadanych przez siebie udziałów w PEK Holdings na rzecz innego podmiotu, w związku z czym po rozliczeniu obu powyższych transakcji ani Radwan Investments, ani podmioty zależne od Radwan Investments nie posiadają żadnych akcji Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
pekaes@pekaes.pl www.pekaes.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)
d3c077i

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2014-07-22 Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c077i

Podziel się opinią

Share
d3c077i
d3c077i