Trwa ładowanie...
d37kb6d

PEMUG - Raport kwartalny Q 4/2014

PEMUG - Raport kwartalny Q 4/2014

Share
d37kb6d
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży - 2 032 - 482
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 261 - 62 -
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -683 -499 -163 -118
Zysk (strata) z działalności zaniechanej operacyjnej -683 -1 494 -163 -355
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej -422 -499 -101 -118
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 227 -2 414 54 -573
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 681 919 401 218
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - -0 - -0
Przepływy pieniężne netto razem 382 -1 495 91 -355
Aktywa razem 31 477 33 119 7 385 7 986
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 997 6 217 1 172 1 499
Zobowiązania długoterminowe - 10 - 2
Zobowiązania krótkoterminowe 4 258 5 475 999 1 320
Kapitał własny 26 479 26 902 6 212 6 487
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 24 385 24 774 5 721 5 974
Kapitał zakładowy 12 761 12 761 2 994 3 077
Liczba akcji (w szt.) 30 381 625 30 381 625 30 381 625 30 381 625
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR -0,0225 -0,0164 -0,0054 -0,0038
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,0225 -0,0164 -0,0054 -0,0038
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 0,8716 0,8154 0,2045 0,1966
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,8716 0,8154 0,2045 0,1966
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób: -pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za IV kwartał 2014 roku (odpowiednio za IV kwartał 2013) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za IV kwartał 2014 wyniósł 1 euro = 4,1893 zł i odpowiednio za IV kwartał 2013 roku wyniósł 1 euro = 4,2110 zł -pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2014 roku 1 euro = 4,2623 zł; na 31 grudzień 2013 roku 1 euro = 4,1472 zł
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport za IV kwartał 2014 r..pdf Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37kb6d

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny Q | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSFF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEMUG | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-029 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Reymonta | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0-32 256-53-25 | | 255-27-11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.pemug.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-019-84-58 | | 271111175 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Tomasz Drobisz Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37kb6d

Podziel się opinią

Share
d37kb6d
d37kb6d