Trwa ładowanie...
d2e6b69

PETROLINVEST S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

PETROLINVEST S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d2e6b69
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 85 2 20
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (39 363) (56 298) (9 396) (13 369)
Zysk (strata) brutto (280 158) (269 172) (66 875) (63 921)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (242 403) (244 365) (57 862) (58 030)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (4 241) (14 209) (1 012) (3 374)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3 501 11 465 836 2 723
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 967 1 982 231 471
Przepływy pieniężne netto, razem 227 (762) 54 (181)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 241 939 472 236 744 678 241 939 472 236 744 678
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) (1,00) (1,03) (0,24) (0,25)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) (1,00) (1,03) (0,24) (0,25)
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ORAZ 31 GRUDNIA 2013 ROKU
Aktywa razem 987 600 1 100 531 231 706 265 367
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 863 075 699 375 202 490 168 638
Zobowiązania długoterminowe 303 779 245 821 71 271 59 274
Zobowiązania krótkoterminowe 559 296 453 554 131 219 109 364
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 151 463 406 650 35 536 98 054
Kapitał podstawowy 2 419 395 2 419 395 567 627 583 380
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 241 939 472 236 744 678 241 939 472 236 744 678
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,63 1,72 0,15 0,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,63 1,72 0,15 0,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 122 88 29 21
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (20 327) (29 186) (4 852) (6 931)
Zysk (strata) brutto (223 208) (104 360) (53 281) (24 783)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (223 208) (104 360) (53 281) (24 783)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (1 151) (8 755) (275) (2 079)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (987) 10 379 (236) 2 465
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 129 (1 779) 508 (422)
Przepływy pieniężne netto, razem (9) (155) (2) (37)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 241 939 472 236 744 678 241 939 472 236 744 678
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,92) (0,44) (0,22) (0,10)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,92) (0,44) (0,22) (0,10)
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO BILANSU ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ORAZ 31 GRUDNIA 2013 ROKU
Aktywa razem 1 514 449 1 677 922 355 313 404 592
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 365 707 305 972 85 800 73 778
Zobowiązania długoterminowe 96 96 23 23
Zobowiązania krótkoterminowe 365 611 305 876 85 778 73 755
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 148 742 1 371 950 269 512 330 814
Kapitał podstawowy 2 419 395 2 419 395 567 627 583 380
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 241 939 472 236 744 678 241 939 472 236 744 678
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,75 5,80 1,11 1,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,75 5,80 1,11 1,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport okresowy4Q2014_final.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PETROLINVEST za IV kwartał 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e6b69

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35-37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 58) 666 22 00 | | (0 58) 627 55 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2015-03-02 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e6b69

Podziel się opinią

Share
d2e6b69
d2e6b69