Trwa ładowanie...
d3bp3bo

PETROLINVEST S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PETROLINVEST S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3bp3bo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 147 20 35
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (56 298) (54 398) (13 369) (13 034)
Zysk (strata) brutto (269 172) (90 827) (63 922) (21 762)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (244 365) (103 344) (58 031) (24 761)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (14 209) (58 724) (3 374) (14 070)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 11 465 7 746 2 723 1 856
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 982 28 516 471 6 832
Przepływy pieniężne netto, razem (762) (22 462) (181) (5 382)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 236 744 678 172 058 926 236 744 678 172 058 926
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) (1,03) (0,60) (0,25) (0,14)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) (1,03) (0,60) (0,25) (0,14)
Aktywa razem 1 100 531 1 334 166 265 367 326 346
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 699 375 662 765 168 638 162 117
Zobowiązania długoterminowe 245 821 321 878 59 274 78 733
Zobowiązania krótkoterminowe 453 554 340 887 109 364 83 383
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 406 650 658 454 98 054 161 062
Kapitał podstawowy 2 419 395 2 116 889 583 380 517 805
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 236 744 678 172 058 926 236 744 678 172 058 926
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,72 3,83 0,41 0,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,72 3,83 0,41 0,94
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PIIFRS2013Groupfinal.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku
stanowisko_skons.pdf Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta - Grupa PETROLINVEST
Sprawozdanie z działalnościRS2013_final.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy PETROLINVET za okres 12 miesiecy zakończony 31 grudnia 2013 roku
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bp3bo

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Podolska 21 | | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2014-03-21 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Maria Nowakowska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bp3bo

Podziel się opinią

Share
d3bp3bo
d3bp3bo