Trwa ładowanie...
d3dgvre
espi

PETROLINVEST S.A. - Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW (5/2011)

PETROLINVEST S.A. - Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW (5/2011)

Share
d3dgvre

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 roku zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzonych do obrotu na GPW 1.800.000 akcji serii B Spółki objętych w wykonaniu 1.800.000 warrantów subskrypcyjnych, po cenie emisyjnej jednej akcji równej 10,00 złotych.W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 ksh, z dniem wprowadzenia do obrotu na GPW 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 złotych każda, objętych przez akcjonariusza w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 548.176.560 złotych. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i wprowadzonych do obrotu na GPW akcji Spółki wynosi 54.817.656.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej w zw. z § 34 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dgvre

| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Przemysł Paliwowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2011-01-28 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dgvre

Podziel się opinią

Share
d3dgvre
d3dgvre