Trwa ładowanie...
d2vsyfn

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Sprzedaż udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (2/2015)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Sprzedaż udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (2/2015)

Share
d2vsyfn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2014 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie podpisania Umowy Wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej oraz 45/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (?PGE?, "Spółka") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. Spółka oraz KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. i ENEA S.A. zawarły umowę nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (?Umowa?) - spółce celowej, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MWe ("Projekt"). PGE zbyła 30% udziałów (po 10% udziałów dla każdej z pozostałych stron Umowy) w PGE EJ 1 sp. z o.o. i posiada obecnie 70% udziałów. Łączna wartość transakcji wyniosła 48 mln zł. Zgodnie z Umową Wspólników z dnia 3 września 2014 r. strony będą wspólnie, w proporcji do posiadanych
udziałów, finansować działania w ramach fazy wstępnej Projektu (?Faza wstępna?). Faza wstępna ma na celu określenie takich elementów, jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla Projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 sp. z o.o. do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację ("Postępowanie Zintegrowane"). Strony Umowy Wspólników przewidują, że kolejne decyzje dotyczące Projektu, w tym decyzje dotyczące deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych stron w kolejnym etapie Projektu, zostaną podjęte po zakończeniu Fazy wstępnej bezpośrednio przed rozstrzygnięciem Postępowania Zintegrowanego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Sale of shares in PGE EJ 1 sp. z o.o. In connection with the current report no 41/2014 dated September 3, 2014 on conclusion of the Partner's Agreement in project of preparation and construction of the nuclear power plant and current report no 45/2014 dated October 9, 2014 on approval of the President of the Office of Competition and Consumer Protection for concentration, the Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”, the “Company”) discloses that on April 15, 2015 the Company, KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. and ENEA S.A. concluded an agreement for the acquisition of shares in PGE EJ 1 sp. z o.o. (the “Agreement”) – a special purpose company, which is responsible for preparation and execution of investment of construction and operating of the first nuclear power plant in Poland with a capacity of approx. 3,000 MWe (the “Project”). PGE sold 30% of shares (10% to each of the other parties of the Agreement) in PGE EJ 1 sp. z o.o. and currently holds 70% of shares. The
total value of the transaction amounted to PLN 48 million. In accordance with the Partner's Agreement of September 3, 2014, the parties will jointly finance operations under the initial phase of the Project (the “Initial Phase”), proportionally to their shareholdings. The Initial Phase is to determine such elements as potential partners, including strategic partner, technology providers, EPC contractor (Engineering, Procurement, Construction), a provider of nuclear fuel and obtaining financing for the Project, as well as organizational and competence preparation of PGE EJ 1 sp. z o.o. to the future role of nuclear power plant operator, responsible for its safe and efficient operation (the “Integrated Proceeding”). The parties of the Partners’ Agreement anticipate that further decision on the Project, including decision on declaration of further participation of particular parties in the next stage of the Project, will be made after the completion of the Initial Phase, directly before the settlement of the
Integrated Proceeding. Legal basis: Art. 56 sec. 5 of the Act dated July 29, 2005 on Public Offerings and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (Dziennik Ustaw of 2009 No. 185, item 1439 as amended). | | |
| | | | |

d2vsyfn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Jacek Drozd Wiceprezes Zarządu
2015-04-15 Magdalena Bartoś Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vsyfn

Podziel się opinią

Share
d2vsyfn
d2vsyfn