Trwa ładowanie...
d1wl3uf

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG S.A. w ramach Umowy programu emisji obligacji z 10 czerwca 2010 ro...

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG S.A. w ramach Umowy programu emisji obligacji z 10 czerwca 2010 roku (5/2012)

Share
d1wl3uf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG S.A. w ramach Umowy programu emisji obligacji z 10 czerwca 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje o emisji obligacji w ramach Umowy programu emisji obligacji krajowych z dnia 10 czerwca 2010 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 21 lipca 2011 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 25 listopada 2011 roku (dalej "Program"). W dniu 9 stycznia 2012 roku PGNiG wyemitowała obligacje imienne serii D120209A (dalej "Obligacje") w ramach Programu. 1. Określenie rodzaju Obligacji Obligacje zostały wyemitowane jako jednomiesięczne, imienne, zdematerializowane i niezabezpieczone obligacje dyskontowe. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały objęte przez banki ("Obligatariusze"): Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank N.V., ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, BNP Paribas SA Oddział w Polsce, Nordea Bank Polska SA, Bank Zachodni
WBK SA oraz BRE Bank SA. PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu. 2. Cel emisji Obligacji Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na inwestycje wynikające ze strategii Grupy Kapitałowej PGNiG oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. 3. Wielkość emisji Wielkość emisji Obligacji wyniosła 9.400 sztuk. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Jednostkowa cena emisyjna została ustalona na podstawie jednomiesięcznej stawki Wibor powiększonej o marżę. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Wykup Obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji. Datą wykupu Obligacji jest 9 lutego 2012 roku. Obligacje są obligacjami dyskontowymi wobec czego nie będzie wypłacane oprocentowanie. Warunki Emisji Obligacji przewidują wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących Podstawę Skorzystania z Opcji
Wcześniejszego Wykupu (m.in. zmiana kontroli; są one typowe dla obligacji, zostały szczegółowo wymienione w Warunkach Emisji Obligacji i są znane Obligatariuszom) oraz w przypadku niewykonania jakiegokolwiek wymagalnego zobowiązania finansowego z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach Programu. 6. Zabezpieczenie Obligacji Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań PGNIG do czasu całkowitego wykupu Obligacji Wartość zaciągniętych zobowiązań PGNiG z tytułu kredytów i obligacji na 30 września 2011 roku wynosiła 1.889.147.000,00 zł (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych). Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 9 stycznia 2012 roku 5.700.000.000,00 zł (słownie: pięć miliardów siedemset milionów
złotych). Perspektywy kształtowania zobowiązań PGNiG będą zależne od bieżących potrzeb finansowych. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone Nie dotyczy. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Nie dotyczy - z Obligacjami nie są związane świadczenia niepieniężne. Patrz również: Raport bieżący nr 30/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku, Raport bieżący nr 106/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku oraz Raport bieżący nr 161/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, January 9th 2012Issue of PGNiG S.A. notes under the Note Issue Programme Agreement of June 10th 2010Current Report No. 5/2012The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (“PGNiG”) hereby reports on an issue of notes under the Domestic Note Issue Programme Agreement of June 10th 2010 changed by annexes no. 1 dated June 10th 2010 and annexes no. 2 dated November 25th 2011 (the “Programme”).On January 9th 2012, PGNiG issued registered Series D120209A notes (the “Notes”) under the Programme.1. Type of the NotesThe Notes are one-month unsecured registered discount notes in book-entry form. All the Notes are denominated in the Polish złoty and were offered in a private placement exclusively in the territory of Poland.The Notes were acquired by the following banks (the “Noteholders”): Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank N.V., ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Societe Generale S.A., BNP Paribas S.A. Polish Branch,
Nordea Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. and BRE Bank S.A.PGNiG is not planning to introduce the Notes to public trading.2. Objectives of the issueThe Notes have been issued in order to finance investments indicated in PGNiG Group’s Strategy and to repay earlier issues of notes.3. Size of the issue9,400 Notes were issued.4. Par value and issue price of the NotesThe par value of one Note is PLN 500,000.00 (five hundred thousand złoty).The unit issue price has been determined based on one month WIBOR rate plus a margin.5. Redemption and interest paymentsThe Notes will be redeemed by way of a cash payment equal to the par value of the Note.The Notes mature on February 9th 2012.The Notes are discount notes, therefore no interest will be paid.The Terms and Conditions of the Notes provide for early redemption of the Notes in the case of events which give the right for exercising the Early Redemption Option (including change of control; specified in detail in the Terms and Conditions of the Notes and known
to the Noteholders) or in the event the issuer fails to discharge any matured financial liability under the Notes.6. SecurityThe Notes are unsecured.7. Value of PGNiG's liabilities as at the last day of the quarter preceding the offer to acquire the Notes and projections of PGNiG's liabilities until full redemption of the NotesThe value of PGNiG’s liabilities under loans and notes as at September 30th 2011 was PLN 1,889,147,000.00 (one billion, eight hundred and eighty-nine million, one hundred and forty-seven thousand złoty).Following the Note issue discussed above, the total par value of the notes issued under the Programme and outstanding as at January 9th 2011 was PLN 5,700,000,000.00 (five billion seven hundred million złoty). The projections of PGNiG’s liabilities will depend on current financial needs.8. Details enabling potential investors to assess the effects of the project financed with the issue proceeds and the issuer's ability to meet its obligations under the notes, if any such project has
been specifiedNot applicable.9. Translation of the value of non-cash payment into cash paymentNot applicable. No non-cash payments are to be made in connection with the Notes.See also: Current report no. 30/2010 of June 10th 2010, Current report no. 106/2011 of July 21st 2011 and Current report no. 161/2011 of November 25th 2011. | |

d1wl3uf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Przemysł paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu
2012-01-09 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wl3uf

Podziel się opinią

Share
d1wl3uf
d1wl3uf