Trwa ładowanie...
dk4536b
espi

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (28/2014)

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (28/2014)

Share
dk4536b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG. W dniu 12 marca 2014 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 55.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych), w tym: a) Emisja 50 obligacji o łącznej wartości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 26 marca 2014 roku, o rentowności 2,74% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu; b) Emisja 500 obligacji o łącznej wartości 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z datą wykupu w dniu 14 kwietnia 2014 roku, o rentowności 2,76% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu; Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu. Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 12 marca 2014 roku 389.000.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych). | | | | | | | | |
| |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, March 12th 2014 PGNiG Notes Placed with the Group Subsidiaries Current Report No. 28 /2014 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by the Group subsidiaries. On March 12th 2014, PGNiG issued notes (the “Notes”) under the Short-Term Note Issue Programme dated December 1st 2010 (the “Programme”). The aggregate par value of the Notes is PLN 55,000,000.00 (fifty five million złoty), including: • 500 Notes with the total value of PLN 5,000,000.00 (five million złoty), maturing on March 26th 2014 and yielding 2.74% per annum, which have been acquired by Polska Spółka Gazowictwa Sp. z o.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting; • 500 Notes with the total value of PLN 50,000,000.00 (fifty million złoty), maturing on April 14th 2014 and yielding 2.76% per annum, which have been acquired by Polska Spółka Gazowictwa Sp. z o.o., in which PGNiG holds a 100%
stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting; The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty). All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offered in a private placement exclusively in the territory of Poland. The Notes are unsecured discount bearer notes in book-entry form, and will be redeemed at par value. PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading. The Programme is a tool designed to effectively manage short-term liquidity within the PGNiG Group. Following the Note issue discussed above, the total par value of notes issued under the Programme and outstanding as at March 12th 2014 is PLN 389,000,000.00 (three hundred eighty nine million złoty). | |

dk4536b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2014-03-12 Jarosław Bauc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk4536b

Podziel się opinią

Share
dk4536b
dk4536b