Trwa ładowanie...
d12n65w
d12n65w
espi

PKNORLEN - Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii B (223/2013)

PKNORLEN - Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii B (223/2013)
Share
d12n65w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 223 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", "Spółka") informuje o wynikach oferty obligacji serii B ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku. Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 3 czerwca 2013 roku (włącznie) do 12 czerwca 2013 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 17 czerwca 2013 roku. W okresie subskrypcji 2 026 Inwestorów złożyło zapisy na 2 097 693 Obligacje. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 2 020 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 11 czerwca 2013 roku do 12 czerwca 2013 roku. Średnia stopa redukcji wyniosła 30,33%. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed 11 czerwca 2013 roku zostaną przydzielone Obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej
wynoszącej od 100,00 PLN do 100,10 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu. Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 057 745,40 PLN. Informację o kosztach emisji obligacji serii B Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku. Patrz także: raport bieżący nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Summary of PKN ORLEN Series B bond offerRegulatory announcement no 223/2013 dated 17 June 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs about the results of series B bonds offer (?Bonds"), issued within the public bond issue programme, included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 24 May 2013.The subscriptions of 2 000 000 offered Bonds were conducted from 3 June 2013 (included) to 12 June 2013 (included). The offer was not divided into tranches. The allocation of the Bonds was made on 17 June 2013.During the subscription period 2 026 Investors made subscriptions on 2 097 693 Bonds. PKN ORLEN allocated 2 000 000 Bonds to 2 020 Investors. In accordance with the provisions of prospectus PKN ORLEN reduced subscriptions made from 11 June 2013 to 12 June 2013. The average reduction rate amounted to 30,33%. The investors, who made subscriptions before 11 June 2013, will receive the Bonds in the number resulting from their subscription.The
Bonds were acquired at issue price amounted from PLN 100,00 to PLN 100,10 depending on the day of subscription.No underwriting agreement was signed by PKN ORLEN in connection with the offer of the Bonds.The value of issue, defined as the number of Bonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to PLN 200 057 745.40.Information regarding costs of Series B bonds issue PKN ORLEN published in regulatory announcement no 221/2013 dated 14 June 2013.See also: regulatory announcement no 221/2013 dated 14 June 2013. | |

d12n65w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2013-06-17 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12n65w

Podziel się opinią

Share
d12n65w
d12n65w