Trwa ładowanie...
d33i9s5
espi

PKOBP (PKO BP SA) - Informacja od Skarbu Państwa o podjęciu przez Skarb Państwa i Bank Gospodarst...

PKOBP (PKO BP SA) - Informacja od Skarbu Państwa o podjęciu przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego decyzji o rezygnacji z przeprowadzenia wspólnej sprzedaży akcji Banku w drodze wtórnej oferty publicznej i zaprzestaniu prac nad tą ofertą (83/2011)

Share
d33i9s5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 83 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja od Skarbu Państwa o podjęciu przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego decyzji o rezygnacji z przeprowadzenia wspólnej sprzedaży akcji Banku w drodze wtórnej oferty publicznej i zaprzestaniu prac nad tą ofertą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. Raport Bieżący 83/2011 ? Informacja od Skarbu Państwa o podjęciu przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego decyzji o rezygnacji z przeprowadzenia wspólnej sprzedaży akcji Banku w drodze wtórnej oferty publicznej i zaprzestaniu prac nad tą ofertą Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") niniejszym informuje, że otrzymał pisma od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("SP") oraz Banku Gospodarstwa Krajowego ("BGK"), informujące, że SP oraz BGK podjęli decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia wspólnej sprzedaży akcji Banku w drodze wtórnej oferty publicznej i zaprzestaniu prac nad tą
ofertą. Niniejszy materiał został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank"). Prospekt przygotowany w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem ofertą publiczną papierów wartościowych Banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") ("Prospekt") będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Banku oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu papierów wartościowych Banku ("Dopuszczenie"). Bank będzie mógł przeprowadzić Dopuszczenie po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, oraz jego publikacji. W
związku z Dopuszczeniem, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pkobp.pl) jak również na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Not for distribution, directly or indirectly, within the territory of or to the United States of America, Australia, Canada or JapanCurrent Report 83/2011 ? According to information provided by the State Treasury, the State Treasury and Bank Gospodarstwa Krajowego resolved to abandon the project of the joint sale of the shares in the Bank by way of a secondary public offering and to discontinue any work on the offeringLegal basis: Article 56.1.1 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated 29 July 2005 ? confidential information.The report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the ?Bank") hereby announces that it has received letters from the State Treasury (?ST") and Bank Gospodarstwa Krajowego (?BGK") advising it that the ST and BGK resolved to abandon the joint sale of the shares in the Bank by way of a secondary public offering as well as to discontinue any work
on such offering.This material has been prepared in accordance with the requirements of Article 56, section 1 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies dated 29 July 2005 and is for information purposes only and under no circumstances may it be regarded as an offer to purchase securities of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (the ?Bank"). The Prospectus drawn up in connection with the admission and introduction of the Bank?s securities to trading on the Warsaw Stock Exchange (?WSE") (the ?Prospectus") will constitute the only legally binding offering document containing information about the Bank and the admission and introduction to trading of the Bank?s securities (the ?Admission"). The Bank will be free to conduct the Admission once the Prospectus has been approved by the Polish Financial Supervision Authority, the authority that oversees the capital market in Poland, and published. In connection with
the Admission, the Bank will make the Prospectus available on its website (www.pkobp.pl) and on the website of the Offering Agent, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, or in other countries where the public dissemination of the information contained herein may be restricted or prohibited by law. The securities referred to in these materials have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5