Trwa ładowanie...
d356tsw

PLANET SOFT - Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu okresowego nr 38/2014 (39/2014) - EBI

PLANET SOFT - Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu okresowego nr 38/2014 (39/2014)

Share
d356tsw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 39 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu okresowego nr 38/2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu okresowego nr 38/2014 // Explanation of the delay in publication of the interim report No. 38/2014 Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu okresowego za III kwartał 2014 EBI nr 38/2014 z dnia 15 listopada 2014 r. Powodem opóźnienia były przyczyny techniczne nie leżące po stronie Spółki, które miały miejsce w dniu 14 listopada 2014 r., uniemożliwiające przygotowanie kompletnego raportu kwartalnego. Spółka dokonała niezwłocznej publikacji raportu w dniu 15 listopada 2014 roku. Mając na uwadze dotychczasowe rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez Emitenta, Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, a także dołożenie wszelkich starań,
aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? w zw. pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. ?Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect?, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?. // The Management Board Planet Soft SA with its registered office in Wrocław (the ?Issuer? or ?the Company?) announces the incidental breach by the Issuer of Rule 16a Good Practices of Companies Listed on the NewConnect of delayed submitting the interim report for the second quarter of 2014 the EIB No. 38/2014 of 15th of November 2014. The reason for the delay were technical reasons not attributable to the Company,
which took place on 14thNovember of 2014, prevent the complete preparation of the quarterly report. The Company has immediate publication of the report on 15th November2014. Taking into consideration the fair and diligent fulfillment of the information obligations of the Issuer, The company ensures that the situation was a step, and declares further timely fulfillment of reporting obligations, and make every effort to ensure that the situation was not repeated in the future. Legal basis: § 3. 1 in connection with § 6. 1 of Exhibit 3 to the Alternative Trading System ?Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on New Connect market? in conjunction. Section 16a of Appendix 1 to Resolution No. 795/2008 of the Management Board dated 31 October 2008. ?Best Practices of the quoted companies?, as amended by Resolution No. 293/2010 of the Management | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d356tsw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Hubert Wochyński Prezez Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d356tsw

Podziel się opinią

Share
d356tsw
d356tsw