Trwa ładowanie...
d3958hf

PLASTBOX - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (27/2014)

PLASTBOX - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (27/2014)

Share
d3958hf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia UCHWAŁA NR .?./2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2014 r. wybiera się Panią/Pana??????????. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo
Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 24.06. 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2013 r. -
31.12.2013 r. w tym: - bilans, - rachunek zysków i strat, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - informację dodatkową. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2013 r.- 31.12.2013 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.020.737,40 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 3.388.029,03 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału w 2013 r. o kwotę 3.461.696,08 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiem groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2013 o kwotę 137.675,40 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset
siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej: z oceny sytuacji Spółki w 2013 r., z działalności
Rady Nadzorczej w 2013 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego za rok 2013 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2013 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego za rok 2013 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdania Rady Nadzorczej z: 1) oceny sytuacji
Spółki w 2013 r., 2) działalności Rady Nadzorczej w 2013 r., 3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013, 4) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. za 2013 r. UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. za 2013 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o
rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. w tym: - skonsolidowany bilans, - skonsolidowany rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. - informację dodatkową i objaśnienia. § 2 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. za okres 01.01.2013 r.- 31.12.2013 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.213 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 6.769 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę
875 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 992 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. za 2013 r. UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. za 2013 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: podziału zysku Spółki za 2013r. UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: podziału zysku Spółki za 2013r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok 2013 wynoszący według zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, kwotę 3.388.029,03 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKTY uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
"PLAST-BOX" SA w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pióro z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlak z
wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKTY uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia
członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR .?./ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24
czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Sepioł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .?./2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Odwołuje się pana Antoniego Taraszkiewicz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki § 2 Uchwała wchodzi
w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .?./2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się: ??????????????????? § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .?./2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki
postanawia się, co następuje: § 1 Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się: ??????????????????? § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .?./2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: ??????????????????? § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .?./2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24
czerwca 2014r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: ??????????????????? § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .?./2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: ??????????????????? § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3958hf

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLASTBOX | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Witolda Lutosławskiego | | 17 a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 840 08 80 | | 059 842 05 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@plast-box.com | | www.plast-box.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8390023940 | | 770703308 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3958hf

Podziel się opinią

Share
d3958hf
d3958hf