Trwa ładowanie...
d1zfy38
espi

PLASTBOX - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (33/2014)

PLASTBOX - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (33/2014)
Share
d1zfy38

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PTS ?PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2014 r. wybiera się Panią Annę Pawlak § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR
2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 24.06. 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono
sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. w tym: - bilans, - rachunek zysków i strat, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - informację dodatkową. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2013 r.- 31.12.2013 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.020.737,40 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 3.388.029,03 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału w 2013 r. o kwotę 3.461.696,08 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiem groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2013 o kwotę 137.675,40
zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów
?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2013 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego za rok 2013 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdania Rady Nadzorczej z: 1) oceny sytuacji Spółki w 2013 r., 2) działalności Rady Nadzorczej w 2013 r., 3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013, 4) oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. za 2013 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. w tym: - skonsolidowany bilans, - skonsolidowany rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, -
skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. - informację dodatkową i objaśnienia. § 2 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. za okres 01.01.2013 r.- 31.12.2013 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.213 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 6.769 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę 875 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 992 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia W
głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. za 2013 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: podziału zysku Spółki za 2013 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy § 1 Uwzględniając zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia by wypracowany w 2013 roku zysk netto w kwocie 3.388.029,03 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze) został przeznaczony na: 1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję, 2) kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto. § 2 Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: 1) Dywidenda wynosi 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję. 2) Dywidendą nie są objęte akcje własne Spółki, nabyte w ramach Programu Odkupu. 3) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, ustala się na 4 lipca 2014 r. (dzień dywidendy). 4) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2014 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 17.868.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 678.000 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pióro z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170
ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlak z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 12.885.976 akcji stanowiących 29,25% kapitału zakładowego oddano 12.885.976 ważnych głosów w tym: 12.885.976 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Sadowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą
podjęcia. W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 14/ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Sepioł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0
głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się pana Dariusza Głażewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 80 akcji stanowiących 0,000091% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym: 80 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 18/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się pana Thomasa Hagen. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu
tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 17.868.170 głosów ?za? 678.000 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się pana Adriana Moskę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 20/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu
Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się pana Zbigniewa Syzdek. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 21/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: umorzenia akcji własnych Zważywszy, że: 1) Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia 2.120.365 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPSTBX00016, 2) Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych
mogła być przeznaczona do podziału, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 16/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz uchwały nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 2.120.365 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPSTBX00016, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia w wykonaniu uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r. w
sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. zmienionej uchwałą nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 r. § 2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 22/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki § 1 Obniżenie kapitału
zakładowego Działając na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) oraz art. 455 § 1 i § 2 spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. W związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 44.061.400,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) do kwoty 41.941.035,00 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych) tj. o kwotę 2.120.365,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 2.120.365 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.120.365,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta
sześćdziesiąt pięć złotych). 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. zmienionej uchwałą nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 r. oraz uchwalonego przez Zarząd na podstawie ww. uchwał ?Programu odkupu akcji własnych?, tj. umorzenie akcji. 4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. § 2 Zmiana Statutu Spółki Działając na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: § 8 1. Kapitał
zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 44.061.400 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 2. Akcjami Spółki są: a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950, b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym: ? 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000 ? 50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450 c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050, d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000, e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000, f) 11.280.700 (jedenaście milionów
dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700 g) 22.030.700 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 22.030.700. 3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. otrzymuje treść: § 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.941.035,- zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych) i dzieli się na 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 2. Akcjami Spółki są: a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950, b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym: ? 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000 ?
50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450 c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050, d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000, e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000, f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700 g) 19.910.335 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 19.910.335. 3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów
?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 23/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: § 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym: 18.546.170 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOX Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Witolda Lutosławskiego 17 a
(ulica) (numer)
059 840 08 80 059 842 05 28
(telefon) (fax)
sekretariat@plast-box.com www.plast-box.com
(e-mail) (www)
8390023940 770703308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zfy38

Podziel się opinią

Share
d1zfy38
d1zfy38