Trwa ładowanie...
d3828n7

PLATINUM - Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk (1/2015) - EBI

PLATINUM - Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk (1/2015)

Share
d3828n7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Platinum Properties Group S.A. (zwanej dalej ?Spółką?), w związku z odbywającym się w dniu 4 marca 2015 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (zwanym dalej ?WZ?), informuje o niezastosowaniu podczas WZ następujących zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW stanowiących Załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (zwanych dalej ?Dobrymi Praktykami?): 1) Zasady zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, tj. zasady określonej w dziale IV pkt. 10 Dobrych Praktyk. Spółka nie zastosowała tej zasady w związku z koniecznością ograniczenia kosztów jej działalności. Niestosowanie powyższej zasady w ocenie Spółki nie wiąże się z żadnym ryzykiem, albowiem stosując procedury zwoływania WZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia się możliwość uczestnictwa
akcjonariuszy w obradach WZ. 2) Zasady zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku WZ, poza miejscem odbywania WZ, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. zasady określonej w dziale I pkt. 12 Dobrych Praktyk. Spółka odstąpiła od stosowania się do tej zasady w związku z koniecznością ograniczenia kosztów jej działalności. Niestosowanie tej zasady w ocenie Spółki nie wiąże się z żadnym ryzykiem, albowiem stosując procedury zwoływania WZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia się możliwość uczestnictwa akcjonariuszy w obradach WZ. 3) Zasady prowadzenia korporacyjnej strony internetowej i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa zapisu przebiegu obrad WZ, w formie audio lub wideo, tj. zasady określonej w dziale II pkt. 1 podpunkt 9a) Dobrych Praktyk. Spółka odstąpiła od stosowania się do tej zasady w związku z koniecznością ograniczenia kosztów jej działalności. Niezwłocznie po zakończeniu obrad
WZ Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej informacje odnośnie podjętych uchwał i inne informacje wymagane obowiązującymi przepisami prawa umożliwiając tym samym akcjonariuszom zapoznanie się z jego przebiegiem. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż powyżej wskazane zasady Dobrych Praktyk nie są stosowane przez Spółkę w sposób trwały, o czym Zarząd Spółki informował w oświadczeniu zawartym w Raporcie Rocznym za 2013 rok opublikowanym w dniu 17 marca 2014 roku, a także w ogłoszeniu o zwołaniu WZ opublikowanym w dniu 5 lutego 2015 roku raportem bieżącym ESPI nr 6/2015. Podstawa prawna: §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d3828n7

Podziel się opinią

Share
d3828n7
d3828n7