Trwa ładowanie...
d21dmy3
espi

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w d...

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2014 r. (16/2014)

Share
d21dmy3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 marca 2014 roku ("NWZ"). Zarząd Spółki informuje, iż nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, jak również nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do którejkolwiek z podjętych przez NWZ uchwał. Na wniosek pełnomocnika reprezentującego akcjonariusza Spółki - W Investments Limited wprowadzono zmiany w treści uchwał nr 4 i 5 NWZ względem treści projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ. Jednocześnie, mając na uwadze, iż NWZ podjęło uchwały zawierające postanowienia modyfikujące Statut Spółki Zarząd Spółki wskazuje dotychczasowe i nowe brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery
tysiące osiemset złotych złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym: a. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; c. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; d. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; e. 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; f. 58.000.871 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0, 10 zł (dziesięć groszy) każda. 2.
Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w §2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie." Nowe brzmienie §8 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć złotych) każda z nich.". Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający zmianę treści §8 Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | PPG - UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZ - 04-03-2014.pdf | Uchwały podjęte na NWZ | | | | | | | | | |
| | PPG - PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU - NWZ 04-03-2014.pdf | Projekt tekstu jednolitego statutu | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21dmy3

| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-626 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Niepodległości | | 58 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 397 43 43 | | (22) 397 43 44 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@ppgsa.pl | | www.ppgsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7010150153 | | 141599588 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Marcin Wróbel Prezes Zarządu
2014-03-04 Adam Brzeziński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21dmy3

Podziel się opinią

Share
d21dmy3
d21dmy3