Trwa ładowanie...
d3t07oq
d3t07oq
espi

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie obligacji serii D (15/2013)

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie obligacji serii D (15/2013)
Share
d3t07oq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie obligacji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2013 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu hipoteki łącznej do kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy obligacji serii D Emitenta, o przydziale, których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 11/2013. Przedmiotowa hipoteka łączna ustanowiona została na: 1) nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr A2102 ("a" dwa tysiące sto dwa), stanowiący odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 142,43 m? (sto czterdzieści dwa całe czterdzieści trzy setne metra kwadratowego), składającego się z czterech pokoi, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, dwóch łazienek, korytarza, garderoby, wc i oranżerii, usytuowanego na dwudziestej czwartej kondygnacji nadziemnej budynku położonego w województwie mazowieckiem, w m. st. Warszawie, w
dzielnicy Wola, przy ulicy Grzybowskiej 61 (sześćdziesiąt jeden), dla którego to lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00424829/0, 2) udziale wynoszącym 7757/1381253 (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem łamane przez jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) części, stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego ? garażu, o powierzchni użytkowej 13.812,53 m? (trzynaście tysięcy osiemset dwanaście całych pięćdziesiąt trzy setne metra kwadratowego), składającego się z trzech hal garażowych, usytuowanego na trzeciej kondygnacji budynku położonego w województwie mazowieckiem, w m. st. Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ulicy Grzybowskiej 61 (sześćdziesiąt jeden), dla którego to lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00424141/3, z własnością którego związane jest prawo do wyłącznego
korzystania z miejsc postojowych o numerach 56 i 57 na poziomie -1 oraz z komórki lokatorskiej oznaczonej numerem 28 na poziomie -1. Nieruchomość lokalowa, o której mowa w pkt. 1 ) powyżej oraz udział we współwłasności lokalu niemieszkalnego, o którym mowa w pkt. 2) powyżej stanowią własność spółki 18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D oraz informacjami przekazanymi przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI 11/2013 wartość rynkowa prawa własności lokalu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej została wyceniona przez ESTIM Consulting ? Rudniccy sp.j. na dzień 1 sierpnia 2013 na kwotę 4.013.000 zł (słownie: cztery miliony trzynaście tysięcy złotych), natomiast wartość udziału w garażu podziemnym z prawem do wyłącznego korzystania z dwóch miejsc postojowych, o którym mowa w pkt. 2) powyżej wyceniona została na 103.000 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych). Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie umowy o administrowanie hipoteką zawartej z EBC Solicitors S.A. z
siedzibą w Warszawie ("Administrator Hipoteki"), Administrator Hipoteki będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-626 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Niepodległości 58
(ulica) (numer)
(22) 397 43 43 (22) 397 43 44
(telefon) (fax)
info@ppgsa.pl www.ppgsa.pl
(e-mail) (www)
7010150153 141599588
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Marcin Wróbel Prezes Zarządu
2013-10-28 Adam Brzeziński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t07oq

Podziel się opinią

Share
d3t07oq
d3t07oq