Trwa ładowanie...
d4fiq4o
espi

POLICE - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

POLICE - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d4fiq4o

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 2012* | 2013 | 2012* | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 2 464 359 | 2 981 216 | 585 219 | 714 303 | |
| | Zysk na działalności operacyjnej | 56 266 | 127 848 | 13 362 | 30 633 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem | 59 359 | 121 711 | 14 096 | 29 162 | |
| | Zysk netto | 49 684 | 101 932 | 11 799 | 24 423 | |
| | Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem | 41 021 | 101 932 | 9 741 | 24 423 | |
| | Ilość akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| | Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,69 | 1,39 | 0,16 | 0,33 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 219 758 | 145 992 | 52 187 | 34 980 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (158 048) | (113 678) | (37 532) | (27 237) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (29 168) | (29 093) | (6 927) | (6 971) | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 32 542 | 3 221 | 7 728 | 772 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 50 814 | 40 183 | 12 067 | 9 628 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 82 158 | 50 814 | 19 510 | 12 175 | |
| | | na dzień 31.12.2013 | na dzień 31.12.2012* | na dzień 31.12.2013 | na dzień 31.12.2012* | |
| | Aktywa trwałe | 1 274 912 | 917 673 | 307 415 | 224 469 | |
| | Aktywa obrotowe | 712 801 | 653 245 | 171 875 | 159 788 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 302 772 | 214 067 | 73 006 | 52 362 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 618 630 | 377 749 | 149 168 | 92 400 | |
| | Kapitał własny | 1 066 311 | 979 102 | 257 116 | 239 495 | |
| | Kapitał zakładowy | 750 000 | 750 000 | 180 845 | 183 455 | |
| | Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli | 96 416 | 1 769 | 23 248 | 433 | |
| | * Dane finansowe przekształcone zgodnie z punktem 2.3.1 skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego w zakresie praw do emisji CO2. Wybrane pozycje skonsolidownego rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:kurs na 31.12.2012 roku wynosił: 1 EUR = 4,0882 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2012),kurs na 31.12.2013 roku wynosił 1 EUR = 4,1472 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2013),- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujący na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w
okresie 01.01.2012 - 31.12.2012 roku wynosił 1 EUR = 4,1736 PLN,kurs średni w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013 roku wynosił 1 EUR = 4,2110 PLN.Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa - raport skonsolidowany.pdf List Prezesa Zarządu
SF_ Skonsolidowane wybrane dane finansowe za rok 2013.pdf Skonsolidowane wybrane dane finansowe za rok 2013
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013
Sprawozdanie ZarząduSkonsolidowaneza 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK
Opiniaraportbiegłegoskonsolidowane2013.pdf opinia i raport biegłego rewidenta - sprawozd. skonsolidowane
oświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4fiq4o

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLICE | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 72-010 | | Police | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kuźnicka | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 091 3171717 | | 091 3173603 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir.police@grupaazoty.com | | http://zchpolice.grupaazoty.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8510205573 | | 810822270 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Jałosiński Prezes Zarządu
2014-03-21 Wojciech Naruć Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Rafał Kuźmiczonek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Józefa Żurawska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4fiq4o

Podziel się opinią

Share
d4fiq4o
d4fiq4o