Trwa ładowanie...
d3vwt5g
d3vwt5g
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? zgoda wierzycieli na przesunięcie terminu wykonania niekt...

POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? zgoda wierzycieli na przesunięcie terminu wykonania niektórych zobowiązań (51/2014)
Share
d3vwt5g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja poufna ? zgoda wierzycieli na przesunięcie terminu wykonania niektórych zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie naruszenia przez ?Polimex-Mostostal? S.A. z siedzibą w Warszawie umowy z dnia 21 grudnia 2012 r. zawartej przez Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z bankami oraz obligatariuszami ("Wierzyciele") określającej warunki finansowania Spółki przez Wierzycieli ("Umowa") polegającego na niedokonaniu przez Spółkę na rzecz Wierzycieli będących stroną Umowy wymaganych płatności, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 maja 2014 roku powziął informację o udzieleniu Spółce przez wszystkich Wierzycieli zgody na zmianę terminu płatności (i) odsetek od kredytów objętych Umową, (ii) odsetek od wierzytelności obligatariuszy objętych Umową oraz (iii) roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki będące stroną Umowy. Spółka została zobowiązana przez Wierzycieli do wykonania ww. zobowiązań do dnia 3 czerwca 2014 r. na warunkach analogicznych do tych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr
30/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. Jednocześnie Spółka informuje, że przedmiotowa zgoda Wierzycieli o przesunięciu terminu wykonania przez Spółkę płatności na rzecz Wierzycieli obejmuje zarówno (i) zobowiązania Spółki z powyższych tytułów, których płatność przypadała do dnia 30 kwietnia 2014 roku jak i (ii) zobowiązania Spółki z powyższych tytułów, których płatność zgodnie z postanowieniami zawartej przez Spółkę z Wierzycielami Umowy stawałaby się wymagalna w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2014 roku a 3 czerwca 2014 r. Powyższa zgoda Wierzycieli została udzielona z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, który ziści się w przypadku niedostarczenia przez Spółkę dokumentu kontraktowego określonego przez Wierzycieli do dnia 15 maja 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)
d3vwt5g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Bartosz Zwoliński Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwt5g

Podziel się opinią

Share
d3vwt5g
d3vwt5g