Trwa ładowanie...
d2gmryi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Raport roczny R 2014

POLIMEX-MOSTOSTAL - Raport roczny R 2014

Share
d2gmryi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 1 702 959 1 682 451 406 502 399 537
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej -416 046 -152 494 -99 312 -36 213
Zysk/(strata) brutto -135 508 -160 767 -32 346 -38 178
Zysk/(strata) netto -116 008 -161 600 -27 691 -38 376
Inne całkowite dochody netto -25 088 77 431 -5 989 18 388
Łączne całkowite dochody -141 097 -84 169 -33 680 -19 988
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -110 412 -209 593 -26 356 -49 773
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 208 145 192 998 49 685 45 832
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 97 259 173 790 23 216 41 270
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 194 992 157 195 46 545 37 330
Aktywa trwałe 721 268 1 013 713 169 220 244 433
Aktywa obrotowe 1 151 162 1 196 986 270 080 288 625
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 381 747 80 942 89 564 19 517
Aktywa, razem 2 254 177 2 291 641 528 864 552 575
Zobowiązania długoterminowe 881 160 270 551 206 733 65 237
Zobowiązania krótkoterminowe 1 051 171 2 020 164 246 621 487 115
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 204 653 - 48 015 -
Kapitał własny 117 193 926 27 495 223
Kapitał podstawowy 173 238 58 695 40 644 14 153
Liczba akcji 4 330 940 142 1 467 368 290 - -
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe 2 294 130 422 273 165 435 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia straty zwykłej na akcję 2 667 714 847 1 346 765 765 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia straty rozwodnionej na akcję 3 432 324 721 1 619 931 200 - -
Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy -0,04 -0,11 -0,01 -0,03
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy -0,03 -0,09 - -
-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,2623 (dla danych koniec roku 2014) oraz 4,1472 (dla danych na koniec roku 2013), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy, -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1893 (dla danych za rok 2014) oraz 4,2110 (dla danych za rok 2013), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Polimex - Mostostal za 2014 rok.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014
Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania- 31 12 2014.pdf Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania
Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31 12 2014.pdf Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych
Sprawozdanie z działalności Spółki Polimex - Mostostal za 2014 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Spółki
Opinia i raport z badania 31 12 2014.pdf Opinia z badania i raport z badania

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gmryi

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Maciej Stańczuk p.o. Prezesa Zarządu
2015-03-23 Joanna Makowiecka - Gaca Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Cetnar Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Jacek Czerwonka Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Magdalena Kluziak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gmryi

Podziel się opinią

Share
d2gmryi
d2gmryi