Trwa ładowanie...
dvvlmsj
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomoś ...

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (203/2014)

Share
dvvlmsj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 203 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 (?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 5 grudnia 2014 roku warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pomiędzy Naftoremont ? Naftobudowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółką zależną od Spółki, jako Sprzedającą, a ?Invest-Active? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Kupującą, której przedmiotem jest niezabudowana nieruchomość położona w Warszawie, w dzielnicy śródmieście, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA4M/00235779/2 (?Nieruchomość?), gdzie Nieruchomość stanowi przedmiot umowy (?Umowa warunkowa?). Zgodnie z Umową warunkową cena za Nieruchomość wynosi 3.900.000 złotych netto (?Cena?). Zawarcie umowy przenoszącej Nieruchomość (?Umowa przenosząca?) jest uzależnione od spełnienia się warunków przewidzianych w Umowie warunkowej: (i) niewykonania przez Prezydenta m.st. Warszawy prawa
pierwokupu; (ii) uzyskania przez Sprzedającą oraz przekazania Kupującej dokumentów wystawionych przez wszystkich wierzycieli hipotecznych posiadających zabezpieczenia w postaci hipotek na Nieruchomości, zawierających zgody na zwolnienie Nieruchomości ze wszystkich hipotek ją obciążających i wykreślenia tych hipotek z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. Umowa przenosząca nastąpi po otrzymaniu pisemnej decyzji o niewykonaniu prawa pierwokupu przez Prezydenta m.st. Warszawy w stosunku do prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości albo po bezskutecznym upływie ustawowego terminu do jego wykonania oraz nie później niż w terminie 14 dni po spełnieniu się warunku (ii), wskazanego powyżej, ale nie później niż 31 marca 2015 roku. W przypadku nie uzyskania przez Sprzedającą w terminie do 31 marca 2015 roku zgód wierzycieli, Kupująca jest uprawniona do odstąpienia od Umowy warunkowej do dnia 14 kwietnia 2015 roku. Cena, powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, zostanie zapłacona przez Kupującą w
ten sposób, że całość Ceny zostanie wpłacona na rachunek powierniczy, w terminie najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem Umowy przenoszącej. Podpisanie Umowy warunkowej jest elementem realizacji restrukturyzacji operacyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 130/2012 dotyczącym zawarcia z wierzycielami finansowymi umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki oraz stanowi wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z aneksu do umowy w sprawie obsługi zadłużenia finansowego, o którym Spółka informowała szczegółowo w raporcie bieżącym nr 150/2013 z 25 października 2013 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvvlmsj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvvlmsj

Podziel się opinią

Share
dvvlmsj
dvvlmsj