Trwa ładowanie...
d3eupdd
espi
24-01-2012 15:15

POLMED S.A. - Zawarcie aneksów do umów - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2012 rok, spełniają...

POLMED S.A. - Zawarcie aneksów do umów - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2012 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (8/2012)

Share
d3eupdd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2012 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 23 stycznia 2012 r. doręczone zostały Emitentowi podpisane aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku (dalej NFZ). Łączna wartość świadczeń na 2012 rok wynikającą z aneksowanych umów szacowana jest przez Zarząd na 6.957.600,00 zł (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych). 1/ Aneks nr 15/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. do umowy nr 11/00865/POZ-NS/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku w wysokości 1.227.600,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie:
11/00865/REH/11/12. 2/ Aneks nr 19/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. do umowy nr 11/00865/POZ/11 z dnia 3 lutego 2011 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej). W zakresie warunków finansowania ustalono stawki kapitacyjne oraz opłaty w odniesieniu do poszczególnych świadczeń stosownie do przedmiotu umowy na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Rozliczenie świadczeń następować będzie w oparciu o zweryfikowane listy świadczeniobiorców zadeklarowanych oraz wykazy udzielonych świadczeń. Z uwagi na brak możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby świadczeniodawców na powyższych listach, jak i udzielonych świadczeń, nie jest możliwe także precyzyjne określenie wartości przedmiotowej umowy. Zarząd POLMED S.A. szacuje, iż wartość przedmiotowej umowy w roku
2012 wyniesie 5.600.000,00 zł. (pięć milionów sześćset tysięcy złotych), natomiast nie jest możliwe oszacowanie wartości przedmiotu umowy na cały pozostały 2-letni okres obowiązywania, jako że kwoty finansowania świadczeń za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. nie zostały określone w przedmiotowej umowie. Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/POZ/11/12. 3/ Aneks nr 3/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. do umowy nr 11/000865/POZ-NT/11, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia transportu sanitarnego w poz. W zakresie warunków finansowania ustalono nowe stawki kapitacyjne oraz opłaty w odniesieniu do poszczególnych świadczeń stosownie do przedmiotu umowy na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Rozliczenie świadczeń następować będzie w oparciu o zweryfikowane listy świadczeniobiorców zadeklarowanych oraz wykazy udzielonych świadczeń. Z uwagi na brak
możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby świadczeniodawców na powyższych listach, jak i udzielonych świadczeń, nie jest możliwe także precyzyjne określenie wartości przedmiotowej Umowy. Zarząd POLMED S.A. szacuje, iż wartość przedmiotowej Umowy w roku 2012 wyniesie około 130.000,00 zł. (sto trzydzieści tysięcy złotych), natomiast nie jest możliwe oszacowanie wartości przedmiotu Umowy na cały pozostały 2-letni okres obowiązywania, jako że kwoty finansowania świadczeń za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. nie zostały określone w przedmiotowej Umowie. Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/POZ-NT/11/12. Pozostałe zmieniane mocą powyższych aneksów warunki umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Wszystkie powyższe aneksy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymienione umowy mają charakter umowy znaczącej jest zawarcie przez Emitenta z NFZ, w okresie ostatnich
12 miesięcy, większej ilości umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość dotychczas zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Pomorskim i Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na rok 2012 szacowana jest przez Zarząd Emitenta na 12.872.208,55 zł. Należy jednak mieć na uwadze, iż jest to jedynie wartość szacunkowa, nie zostały bowiem jeszcze zawarte aneksy do pozostałych umów z oddziałami NFZ, które określałyby maksymalną wartość świadczeń w odniesieniu do konkretnych rodzajów usług lub też stawki kapitacyjne przy innych rodzajach umów. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eupdd

| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 592-19-63-724 | | 192110780 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2012-01-24 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eupdd
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3eupdd
d3eupdd