Trwa ładowanie...
dchypin
dchypin
espi

POLMED S.A. - Zawarcie aneksu do umowy w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2015 rok, spełniający ...

POLMED S.A. - Zawarcie aneksu do umowy w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2015 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dchypin

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2015 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 4 lutego 2015 r. doszło do zawarcia przez Emitenta aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Umowa) z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu (dalej NFZ), o szacunkowej wartości świadczeń na rok 2015 w wysokości około 169.792,64 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 64/100). Przedmiotem Umowy nr 02/1/3122015/01/2014/01 (aneksem zmienionej na 02/1/3122015/01/2015/01) jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczne (dalej Umowa). W zakresie warunków finansowania aneksem ustalono maksymalną kwotę zobowiązania NFZ wobec Spółki z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 w wysokości 169.792,64 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 64/100). W planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do
przedmiotowej Umowy, określono ponadto szczegółowo liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych Umową. Z uwagi na specyfikę kontraktów zawieranych z oddziałami NFZ, nie jest możliwe wcześniejsze określenie wartości umów za cały okres ich obowiązywania, a jedynie za okres, za który aktualizowane są maksymalne kwoty zobowiązań NFZ wobec Polmed S.A. Czas obowiązywania Umowy nie uległ zmianie ? obowiązuje ona do dnia 30 czerwca 2016 roku z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Postanowiono, iż aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Pozostałe zmieniane mocą powyższego aneksu warunki umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymienione umowy, do których zawarte zostały przedmiotowe aneksy mają charakter umowy znaczącej, jest zawarcie przez Emitenta z oddziałami NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości
umów lub aneksów do umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów oraz aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015 wynosi około 6.778.500,00 zł. Należy jednak mieć na uwadze, iż jest to wartość szacunkowa odnosząca się tylko do części pakietu umów z tym podmiotem, nie zostały bowiem jeszcze zawarte aneksy do pozostałych obowiązujących umów z oddziałami NFZ, które określałyby maksymalną wartość świadczeń na rok 2015 lub też stawki kapitacyjne przy innych rodzajach umów. O porozumieniach w tym zakresie Emitent będzie informował na bieżąco. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3 | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLMED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-200 Starogard Gdański
(kod pocztowy) (miejscowość)
osiedle Kopernika 21
(ulica) (numer)
(58) 7750919 (58) 5601814
(telefon) (fax)
gielda@polmed.pl www.polmed.pl
(e-mail) (www)
592-19-63-724 192110780
(NIP) (REGON)
dchypin

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2015-02-04 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dchypin

Podziel się opinią

Share
dchypin
dchypin