Trwa ładowanie...
d3b7uo7
espi

POLNORD - Tekst jednolity Statutu Spółki (19/2014)

POLNORD - Tekst jednolity Statutu Spółki (19/2014)

Share
d3b7uo7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-20
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Tekst jednolity Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
POLNORD SA ("Polnord", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2013 z dnia 20.12.2013 r. informuje, iż Rada Nadzorcza Polnord w dniu 19.03.2014 r. przyjęła jednolity tekst Statutu Spółki. Jednolity tekst Statutu Spółki został sporządzony z uwagi na zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 51.266.054,- zł do kwoty 65.266.054,- zł, w wyniku emisji 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 2,- zł każda oraz zmiany Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do raportu bieżącego. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
POLNORD_Tekst jednolity Statut Spółki_19.03.2014 r..pdf
POLNORD_Articles of Association_19.03.2014.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | POLNORD SA (“Polnord”, “Company”), with reference to current report No 83/2013 of 20 December 2013,informs that on 19 March 2014 the Company’s Supervisory Board adopted the unified text of the Company’s Articles of Association.The uniform text of the Company’s Articles of Association was prepared due to the registration by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, 8th Commercial Division of the National Court Register, of the Company’s share capital increase from PLN 51,266,054 to PLN 65,266,054 as a result of the issue of 7 million of ordinary R series bearer shares with the nominal value of PLN 2.00 each, and due to the amendments made in the Company’s Articles of Association. The uniform text is attached to this current report. Legal basis: In accordance with Article 38(1)(2b) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a
non-member state. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2014-03-20 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

Podziel się opinią

Share
d3b7uo7
d3b7uo7