Trwa ładowanie...
d3tz9rg
d3tz9rg
espi

POLNORD - Wybór biegłego rewidenta (37/2013)

POLNORD - Wybór biegłego rewidenta (37/2013)
Share
d3tz9rg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Spółka", "Polnord") informuje, że w dniu 19.06.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 ("BDO") jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polnord za I półrocze 2013 r. oraz do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polnord za rok 2013. Spółka BDO wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3355. Spółka korzystała z usług BDO, w latach ubiegłych, w zakresie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, półrocznych i rocznych, jak również w zakresie prac związanych ze sporządzaniem prospektów emisyjnych oraz w zakresie badania Sprawozdań Zarządu dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w zamian
za aport. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 9 Statutu Spółki. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na okres umożliwiający realizację czynności związanych z przeglądem oraz badaniem sprawozdań za wskazany okres. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
d3tz9rg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2013-06-20 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tz9rg

Podziel się opinią

Share
d3tz9rg
d3tz9rg