Trwa ładowanie...
d241jl0
espi

POLNORD - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.08.2013 r. ? korekta (4...

POLNORD - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.08.2013 r. ? korekta (45/2013)

Share
d241jl0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2013 | KOR | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.08.2013 r. ? korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA niniejszym koryguje raport bieżący nr 45/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku w zakresie wyznaczonego dnia rejestracji uczestnictwa przez Akcjonariuszy w NWZ (zwany "Dniem Rejestracji"), wskazanego w treści ogłoszenia o zwołaniu XXVII NWZ, tj. z dnia 8 sierpnia 2013 roku na dzień 7 sierpnia 2013 roku i w zakresie dnia, do którego Akcjonariusze mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, tj. z dnia 3 sierpnia 2013r. na dzień 2 sierpnia 2013 r. Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 sierpnia 2013 roku na godzinę 12.00 XXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w budynku w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, I p. ? sala konferencyjna. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności
do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii R. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii S1 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii S2. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 10. Zamknięcie obrad NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą
przedmiotem obrad. Spółka zwraca uwagę, że maksymalna liczba emitowanych w ramach serii R, S1 i S2 akcji łącznie nie przekroczy 7 mln akcji. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie Zarządu POLNORD SA o zwołaniu XXVII NWZ_23 08 2013.pdf | | | | | | | | | | |
| | Polnord_projekty uchwal XXVII NWZ_ 23.08.2013.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d241jl0

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2013-07-26 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d241jl0

Podziel się opinią

Share
d241jl0
d241jl0