Trwa ładowanie...
d42e408
espi

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca spółki zależnej z Raiffeisen Bank Polska (4/2013)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca spółki zależnej z Raiffeisen Bank Polska (4/2013)

Share
d42e408

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca spółki zależnej z Raiffeisen Bank Polska | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2013 r. spółka zależna Emitenta ? Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (Spółka) zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) Umowę kredytową o kredyt nieodnawialny w wysokości 26.225.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupu akcji Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A., z terminem spłaty do dnia 20 października 2015 r. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej w wysokości stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku, - hipoteka do kwoty 39.337.500,00 zł na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00066848/2, wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia, - zastaw rejestrowy na akcjach Odlewni Żeliwa "Śrem"
S.A. Przed pierwszym wykorzystaniem kredytu Spółka zobowiązana jest do ustanowienia przewidzianych w umowie zabezpieczeń spłaty kredytu, w tym dostarczenie do Banku wniosku o wpis hipoteki na nieruchomości Spółki z prezentatą właściwego sądu oraz dowodem uiszczenia wymaganej opłaty ? zabezpieczenia te zostały ustanowione. Zgodnie z Umową kredytową Spółka zobowiązała się do ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A., na podstawie odrębnej umowy z Bankiem zawartej w terminie nie później niż 30 dni od daty zawarcia Umowy kredytowej. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 14 listopada 2012 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu za III kwartał 2012 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42e408

| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 41 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 359 64 10 | | +48 32 359 63 54 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pgo-sa@pgo-sa.com.pl | | www.pgo-sa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7712374309 | | 590722383 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42e408

Podziel się opinią

Share
d42e408
d42e408