Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

POLWAX S.A. - Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B oraz C spółki Polwax S.A. (14/2014)

POLWAX S.A. - Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B oraz C spółki Polwax S.A. (14/2014)
Share
d1mzxc0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLWAX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B oraz C spółki Polwax S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polwax S.A. (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej 3.819.865 akcji zwykłych na okaziciela Spółki (?Oferta Publiczna?), w tym 3.179.950 akcji serii B oraz 639.915 akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda (?Akcje Sprzedawane?) (?Sprzedaż"). 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Publicznej: Składanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 15 września 2014 r. - 18 września 2014 r. Składanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 19 września 2014 r. ? 24 września 2014 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych w ramach Oferty Publicznej: 24 września 2014 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją w ramach Oferty Publicznej: 3.819.865 Akcji Sprzedawanych. 4. Stopa redukcji wyniosła w poszczególnych transzach: a. średnia stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 57,859%; b. średnia stopa redukcji zapisów złożonych w
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 0%. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach Oferty Publicznej: W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na 4.606.557 Akcje Sprzedawane, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 1.359.671 Akcji Sprzedawanych, b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 3.246.886 Akcji Sprzedawanych. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej: W ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej przydzielono 3.819.865 Akcji Sprzedawanych, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych ? 572.979 Akcji Sprzedawanych, b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 3.246.886 Akcji Sprzedawanych. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 15,00 zł 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte Ofertą Publiczną w poszczególnych transzach: 1.751 inwestorów złożyło zapisy na Akcje Sprzedawane, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 1.683 inwestorów, b. w
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 68 inwestorów. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej w poszczególnych transzach: W ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej Akcje Sprzedawane przydzielono 1.751 inwestorom, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 1.683 inwestorom, b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 68 inwestorom. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy - Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych Ofertą Publiczną i ceny Akcji Sprzedawanych: Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła
57.297.975,00 zł. 12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów Oferty Publicznej, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Według Spółki koszty związane z Ofertą Publiczną [poniesione przez Spółkę] są szacowane na 575 tys. zł netto (bez VAT), w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Publicznej ? 83 tys. zł netto, b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie ? nie dotyczy, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 282 tys. zł netto, d) promocja Oferty ? 210 tys. zł netto. Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Spółka ujmuje powyższe koszty w kosztach ogólnego zarządu i rozlicza w wynik finansowy okresu bieżącego. [Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty Publicznej do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów Oferty Publicznej została oszacowana i zaliczona do kosztów Oferty Publicznej zgodnie z najlepszą
wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów Oferty Publicznej, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich rozliczenia w księgach rachunkowych i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty Publicznej.] 13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego Ofertą Publiczną: Zgodnie z szacunkami Spółki, średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jedną Akcję Sprzedawaną wyniósł 0,15 zł. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadającego na jedną Akcję Sprzedawaną po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej. Terminy pisane
wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 8 września 2014r. Podstawa prawna szczegółowa: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLWAX S.A. Przemysł chemiczny
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-200 Jasło
(kod pocztowy) (miejscowość)
3-go Maja 101
(ulica) (numer)
+48 13 44 66 241 +48 13 44 66 252
(telefon) (fax)
info@polwax.pl www.polwax.pl
(e-mail) (www)
6852014881 370490581
(NIP) (REGON)
d1mzxc0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2014-10-08 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0