Trwa ładowanie...
d14bh3t
d14bh3t
espi

POZBUD T&R S.A. - Zawarcie z firmą ALUSTA S.A. znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych...

POZBUD T&R S.A. - Zawarcie z firmą ALUSTA S.A. znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych. (51/2013)
Share
d14bh3t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie z firmą ALUSTA S.A. znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 13 września 2013 r. podpisał umowę podwykonawczą nr 3/140/2013 na wykonanie III etapu robót budowlanych, zawartą z firmą ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu. 1) Stronami umowy są: POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Wykonawca i Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Podwykonawca. 2) Przedmiotem umowy są roboty budowlano-montażowe dla przebudowy stacji Lubliniec i odcinka Koszęcin - Lubliniec (dalej "Roboty") w ramach realizacji kontraktu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety-Kluczbork" w ramach Projektu: POIiŚ 7.1-70". 3) Podwykonawca wykona roboty objęte przedmiotem umowy nie później niż w ciągu 586 dni licząc od daty rozpoczęcia robót, tj. od dnia 16 września 2013 roku. 4) Za wykonanie robót objętych przedmiotem umowy ustalono dla Podwykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 32.876.872,23 zł netto (40.438.552,84 zł brutto) Wykonawca, z tytułu generalnego wykonawstwa i nadzoru nad realizacją umowy, otrzyma od Podwykonawcy wynagrodzenie w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy. 5) Podwykonawca udziela rękojmi oraz gwarancji jakości za zrealizowany przez siebie zakres robót na okres 36 miesięcy od dnia wydania Świadectwa Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 6) W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Podwykonawca, w dniu podpisania umowy, ustanowi zabezpieczenie w łącznej wysokości 10 % wynagrodzenia brutto poprzez złożenie dwóch weksli własnych in blanco. Pierwszy weksel własny in blanco opiewać będzie na kwotę równą 70 % całej wartości ustanowionego zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a drugi weksel opiewać będzie na kwotę 30 % wartości całego zabezpieczenia i zabezpieczać będzie roszczenia Wykonawcy wobec Podwykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 7) Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, i tak: Podwykonawca zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne: a) za przekroczenie terminu ukończenia Robót, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, b) za przekroczenie terminów wykonania poszczególnych części Robót lub innych czynności wskazanych w Harmonogramie Robót Podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,06% wartości brutto poszczególnych opóźnionych robót podlegających odbiorowi i rozliczeniu, c) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia albo następnie w okresie rękojmi i gwarancji w terminie wskazanym przez Wykonawcę lub Inżyniera Kontraktu w wysokości 1 % wartości brutto poszczególnych prac lub robót, których wada dotyczy, za każdy dzień opóźnienia, d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, e) we wszystkich przypadkach, gdy umowa nakłada na Podwykonawcę obowiązek uzyskania w
określonym terminie uzgodnień lub powiadomień o określonych zdarzeniach Wykonawcy, a Podwykonawca tego obowiązku nie wykona w przewidzianym do tego terminie - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, odrębnie za każdy przypadek braku wymaganego uzgodnienia lub powiadomienia, f) za opóźnienie w przekazaniu raportu z postępu prac, w wysokości 15.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia przekazania raportu, g) za opóźnienie w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki, w wysokości 40.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu polisy lub dowodu opłacenia składki, h) za naruszenie przepisów bhp i p.poż. na placu budowy, w wysokości 35.000,00 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub Wykonawcę przypadek takiego naruszenia, i) za przedłużenie zamknięć w wysokości 1.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowań
przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 8) Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części (w stosunku do części Robót nie odebranych) ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy: a) zostanie złożony uzasadniony wniosek o ogłoszenie upadłości Podwykonawcy albo otwarta zostanie likwidacja Podwykonawcy, b) Podwykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn, nie kontynuuje Robót z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, c) Podwykonawca realizuje Roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz z dokumentacją projektową, wykonawczą lub przetargową, d) Podwykonawca prowadzi uzgodnienia z Zamawiającym z pominięciem Wykonawcy, e) Podwykonawca realizuje Roboty niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, f) zaistnieją okoliczności uzasadniające odstąpienie opisane w klauzuli 15 Kontraktu Głównego, g) gdy Kontrakt Główny zawarty pomiędzy Konsorcjum, a Zamawiającym został
rozwiązany bez względu na przyczynę i zawinienie którejkolwiek ze Stron Kontraktu Głównego. 9) Podwykonawca ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części (w stosunku do części Robót nie odebranych) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) nie przedstawienia przez Wykonawcę umowy Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, b) zwłoki w regulowaniu należności Wykonawcy względem Podwykonawcy wynoszącej co najmniej 30 dni. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD T&R S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bukowska 10A
(ulica) (numer)
061 899 40 99 061 899 40 99
(telefon) (fax)
biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl
(e-mail) (www)
7772668150 634378466
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Roman Andrzejak Wiceprezes Roman Andrzejak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14bh3t

Podziel się opinią

Share
d14bh3t
d14bh3t