Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

POZBUD T&R S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z firmą TORPOL Sp. z o.o. (43/2011)

POZBUD T&R S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z firmą TORPOL Sp. z o.o. (43/2011)
Share
d4ifmqq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z firmą TORPOL Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) informuje, iż w dniu 07 listopada 2011 r. otrzymał podpisaną umowę z dnia 02 listopada 2011 r. zawartą pomiędzy firmą Torpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Wykonawcą a Emitentem i Invest-Remex S.A. z siedzibą w Częstochowie jako Podwykonawcą. Podwykonawca występuje w umowie jako Konsorcjum firm, którego Pełnomocnikiem (Liderem) jest Pozbud T&R S.A. a Partnerem jest Invest-Remex S.A., na podstawie Umowy Konsorcjum z dnia 28 października 2011 r., która reguluje wzajemnie relacje między stronami - członkami Konsorcjum - w zakresie przygotowania i złożenia oferty oraz w
zakresie realizacji Projektu do czasu jego wykonania i ostatecznego rozliczenia. Przedmiotem umowy są roboty budowlane obejmujące wykonanie, dostawę i montaż ekranów akustycznych, na trasie kolejowej z Warszawy do Gdańska (na odcinku Legionowo - Świercze) zgodnie z projektem wykonawczym przekazanym Podwykonawcy w ramach zamówienia publicznego zleconego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako Inwestora. Podwykonawca poinformuje Wykonawcę o uzgodnionym przez członków Konsorcjum zakresach robót. Termin realizacji umowy określono do dnia 31grudnia 2011 r. z zastrzeżeniem ewentualnego nie dotrzymania terminu ze względu na warunki atmosferyczne. Wynagrodzenie konsorcjum firm, zgodnie ze wstępnym przedmiarem powierzchni ekranów (powierzchnię ekranów do wykonania wstępnie określono na około 25.000 m2) ustalono na kwotę 11.000.000,00 zł netto. Końcowe wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn ostatecznie wykonanych robót ,z których do 30% powierzchni ekranów wykona Lider konsorcjum i ceny jednostkowej 1 m2 ekranu
dźwiękoszczelnego ustalonej na 440,00 zł netto Wynagrodzenie Lidera konsorcjum Pozbud T&R S.A. za czynności związane z prowadzeniem konsorcjum wynosi, zgodnie ze wstępnym przedmiarem robót wynosi 750.000,00 zł netto. Podwykonawca udziela gwarancji co do jakości wykonanych robót od dnia odbioru eksploatacyjnego do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robot i na okres 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robot przez Inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi strony ustaliły zabezpieczenie o wartości stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, zgodnie z wstępnym przedmiarem, w formie weksli z deklaracją wekslową, wystawionych przez Lidera (Pozbud T&R S.A.) i Partnera (Invest-Remex S.A.) Konsorcjum, proporcjonalnie do zakresów ich robót. Strony postanowiły, iż Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: a/. Podwykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Wykonawcy,
nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy lub przerwie roboty, b/. Podwykonawca wykonywać będzie roboty niezgodnie z umową oraz dokumentacją projektową, a Podwykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca, bez uzasadnienia, odmówi odbioru robót. Wykonawca może naliczyć Podwykonawcy następujące kary umowne: a/. za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót - 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia, zgodnie ze wstępnym przedmiarem, b/. za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad - 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia, zgodnie ze wstępnym przedmiarem, przy czym Wykonawca obciąży karami umownymi wyłącznie tego członka Konsorcjum, który będzie pozostawał w zwłoce w oddaniu swojego zakresu robót lub usunięciu wad. Strony ponadto zastrzegły sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość rzeczywiście poniesionej szkody przewyższy wysokość kar umownych. Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD T&R S.A. MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (MBU)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-031 LUBOŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
PRZEMYSŁOWA 8
(ulica) (numer)
61 899 40 99 61 899 40 99
(telefon) (fax)
biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl
(e-mail) (www)
777-26-68-150 634378466
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Agnieszka Lachor Prokurent Agnieszka Lachor

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq