Trwa ładowanie...
d1z5qpk
espi

PRAGMA INKASO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

PRAGMA INKASO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d1z5qpk
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 352 131 325 649 84 371 78 657
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 199 32 335 9 392 7 810
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 615 13 465 4 939 3 252
Zysk (strata) brutto 12 818 8 949 3 071 2 161
Zyskk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 165 6 199 2 196 1 497
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 726 13 080 4 487 3 159
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 099 -70 761 -6 014 -17 092
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 271 32 698 -1 023 7 898
Przepływy pieniężne netto, razem -10 644 -24 984 -2 550 -6 035
Aktywa, razem 159 236 143 692 38 950 32 533
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99 058 89 835 24 230 20 339
Zobowiązania długoterminowe 40 414 47 536 9 885 10 763
Zobowiązania krótkoterminowe 58 645 42 300 14 345 9 577
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 52 354 46 281 12 806 10 478
Kapitał zakładowy 3 680 3 680 900 833
Liczba akcji na koniec roku (w szt.) 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,49 1,72 0,60 0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,49 1,72 0,60 0,41
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 14,23 12,82 3,48 2,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 14,23 12,82 3,48 2,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,84 0,00 0,20 0,00
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania: 1. bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu; • na dzień 31 grudnia 2012 średni kurs wynosił 4,0882; • na dzień 31 grudnia 2011 średni kurs wynosił 4,4168; 2. rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: • średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 ‐ 4,1736; średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 ‐ 4,1401. Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2012PI-skonsolidowanecalosc.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A. Finanse i inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-600 Tarnowskie Góry
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czarnohucka 3
(ulica) (numer)
(032) 4 500 100 (032) 4 500 199
(telefon) (fax)
biuro@pragmainkaso.pl www.pragmainkaso,pl
(e-mail) (www)
645 22 74 302 277810566
(NIP) (REGON)
4AUDYT Sp. z o.o.,ul. Kościelna 18/4, 60-538 Poznań NIP: 7811817052, REGON: 300821905, KRS: 0000304558
(podmiot uprawniony do badania)
d1z5qpk

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2013-03-20 Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu
2013-03-20 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Krzysztof Błania Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1z5qpk

Podziel się opinią

Share
d1z5qpk
d1z5qpk