Trwa ładowanie...
d1tn0e0

PRAGMA INKASO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

PRAGMA INKASO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1tn0e0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 203 2014 2013
Przychody brutto ze sprzedaży usług 512 045 399 563 122 227 94 885
Przychody netto ze sprzedaży usług 37 684 32 779 8 995 7 784
Zysk (strata) na sprzedaży 19 035 13 971 4 544 3 318
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 612 12 285 3 010 2 917
Zysk (strata) brutto 4 539 4 401 1 084 1 045
Zysk (strata) netto 3 048 4 316 728 1 025
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 367 3 507 565 833
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 793 8 941 3 292 2 123
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 522 (4 322) 2 034 (1 026)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 860) (2 088) (5 934) (496)
Przepływy pieniężne netto, razem (2 544) 2 531 (607) 601
Aktywa, razem 175 159 188 856 41 095 45 538
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117 736 129 122 27 623 31 135
Zobowiązania długoterminowe 52 125 57 486 12 229 13 861
Zobowiązania krótkoterminowe 65 612 71 636 15 393 17 273
Kapitał własny Grupy Kapitałowej 57 422 59 671 13 472 14 388
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 50 578 51 560 11 866 12 432
Kapitał zakładowy 3 680 3 680 863 887
Liczba akcji na koniec roku (w szt.) 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,64 0,95 0,15 0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,64 0,95 0,15 0,23
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 13,74 14,01 3,22 3,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR 13,74 14,01 3,22 3,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 1,09 0,24 0,26
Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: a)sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: •na dzień 31 grudnia 2014 średni kurs wyniósł: 4,2623; •na dzień 31 grudnia 2013 średni kurs wyniósł: 4,1472; b)sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: •średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014: 4,1893; •średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013: 4,211; Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport za 2014 rok GK Pragma Inkaso SA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1tn0e0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRAGMA INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-600 | | Tarnowskie Góry | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czarnohucka | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 4 500 100 | | 32 4 500 199 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@pragmainkaso.pl | | www.pragmainkaso.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 645 22 74 302 | | 277810566 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | 4Audyt Sp. z o.o. z/s w Poznaniu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2015-03-23 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Krzysztof Błania Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1tn0e0

Podziel się opinią

Share
d1tn0e0
d1tn0e0