Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

PRIMA MODA S.A. - Raport kwartalny Q 4/2014

PRIMA MODA S.A. - Raport kwartalny Q 4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 520 49 604 11 342 11 780
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 451 -2 492 -346 -592
Zysk (strata) brutto -1 873 -3 131 -447 -744
Zysk (strata) netto -1 873 -3 509 -447 -833
Aktywa razem 20 908 25147 4 905 6 064
Aktywa trwałe 7 216 6 564 1 693 1 583
Aktywa obrotowe 13 692 18 583 3 212 4 481
Kapitały własne 4 579 6 451 1 074 1 556
Kapitał akcyjny 1 600 1 600 375 386
Zobowiązania razem 16 329 18 696 3 831 4 508
* w tym krótkoterminowe 15 792 18 418 3 705 4 441
Liczba akcji - tys szt 3 200 3 200 3 200 3 200
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł /Eur) -0,59 -1,10 -0,14 -0,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 056 -1 604 729 -381
Przepływy pieniężne netto z dzłalności inwestycyjnej -661 -374 -158 -89
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 573 1 766 -853 419
Zmiana stanu środków pieniężnych -1 178 -212 -281 -50
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 4 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSf
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMA MODA S.A. Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-059 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ofiar Oświęcimskich 36 36
(ulica) (numer)
71 3448481 71 3421325
(telefon) (fax)
biuro@primamoda.com.pl www.primamoda.com.pl
(e-mail) (www)
8971648802 932270815
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak
2015-03-02 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y