Trwa ładowanie...
d2fzeqh

PRIME MINERALS - Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E (29/2015) - EBI

PRIME MINERALS - Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E (29/2015)

Share
d2fzeqh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 29 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (RB EBI 66/2014) oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Akcje serii E wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 maja 2015 r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 maja 2015 r. 2) Data przydziału instrumentów finansowych: Data przydziału akcji serii E: 11 maja 2015 r. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcja prywatna obejmowała
nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy: Brak redukcji. 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte
subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Na akcje serii E zapis złożyło 2 podmioty. 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje serii E zostały przydzielone 2 podmiotom, tj. 1 osobie fizycznej i 1 osobie prawnej. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów. Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynosi 10.000 zł netto, w tym: a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł netto, b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000 zł
netto, d. koszty promocji oferty: 0,00 zł. Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (?agio?) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Kozak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

Podziel się opinią

Share
d2fzeqh
d2fzeqh