Trwa ładowanie...
d4hbvz0
espi

PROCAD S.A. - Raport roczny R 2013

PROCAD S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d4hbvz0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 628 32 139 8 223 7 701
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 510 543 121 130
Zysk (strata) brutto 809 823 192 197
Zysk (strata) netto 640 627 152 150
Całkowity dochód (strata) ogółem 649 624 154 150
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 427 394 101 94
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 062 -6 252 -1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -795 -120 -189 -29
Przepływy pieniężne netto - razem 694 268 165 64
Aktywa razem 19 873 18 102 4 792 4 428
Zobowiązania długoterminowe 487 114 117 28
Zobowiązania krótkoterminowe 5 043 3 745 1 216 916
Kapitał własny 14 343 14 243 3 458 3 484
Kapitał zakładowy 902 902 217 221
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 9 019 9 019 9 019 9 019
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,07 0,02 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,07 0,02 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,59 1,58 0,38 0,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,59 1,58 0,38 0,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,07 0,07 0,02 0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Listprezesazarzadu_2013.pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności PROCAD 2013.pdf
SF PROCAD 2013-jednostkowy.pdf
PROCAD raport z badania jednoskowego sprawozdania finansowego 2013.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4hbvz0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-17 | | | | | | | |
| | | PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROCAD S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 80-122 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kartuska 215 | | 215 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 58 739 68 00 | | +48 58 302 06 29 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | procad@procad.pl | | www.procad.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 584-10-03-488 | | 190330106 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2014-03-17 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Wioletta Piasecka Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4hbvz0

Podziel się opinią

Share
d4hbvz0
d4hbvz0