Trwa ładowanie...
d28zszy
espi

PROCAD S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PROCAD S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d28zszy
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 635 43 687 11 075 10 467
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 411 508 335 122
Zysk (strata) brutto 1 661 619 394 148
Zysk (strata) netto 1 310 437 311 105
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 172 428 278 102
Całkowity dochód (strata) ogółem 1 319 434 313 104
Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 181 425 280 102
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 529 940 363 225
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 398 -319 94 -77
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -946 -300 -225 -72
Przepływy pieniężne netto - razem 981 321 233 77
Aktywa razem 23 131 20 990 5 577 5 134
Zobowiązania długoterminowe 549 243 132 59
Zobowiązania krótkoterminowe 6 716 5 651 1 619 1 382
Kapitał własny 15 866 15 096 3 826 3 692
Kapitał własny podmiotu dominującego 14 809 14 177 3 571 3 468
Kapitał zakładowy 902 902 217 221
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 9 019 9 019 9 019 9 019
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,05 0,03 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,05 0,03 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,64 1,57 0,40 0,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,64 1,57 0,40 0,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,07 0,07 0,02 0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Listprezesazarzadu_2013.pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy PROCAD w roku 2013.pdf
SSF PROCAD 2013-skonsolidowany.pdf
PROCAD raport z badania skonsolifowanego sprawozdania finansowego 2013.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d28zszy

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-17 | | | | | | | |
| | | PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROCAD S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 80-122 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kartuska 215 | | 215 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 58 739 68 00 | | +48 58 302 06 29 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | procad@procad.pl | | www.procad.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 584-10-03-488 | | 190330106 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2014-03-17 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Wioletta Piasecka Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d28zszy

Podziel się opinią

Share
d28zszy
d28zszy