Trwa ładowanie...
dhwlsfm
espi

PROCHEM - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHE...

PROCHEM - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHEM S.A. przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. następcę prawnego Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (1/2013)
Share
dhwlsfm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCHEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHEM S.A. przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. następcę prawnego Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 9 stycznia spółka otrzymała informację jak niżej: Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., następca prawny Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. w wyniku łączenia się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS otrzymanym w dniu 3 stycznia 2013 r., informuje o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w PROCHEM S.A. Zmiana, o której mowa powyżej wynika z wygaśnięcia z dniem 2 stycznia 2013r. umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy Legg Mason zawartych przez Legg Mason TFI S.A. z Legg Mason Zarządzanie Aktywami S. A. przez co wygasło uprawnienie dla Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. do wykonywania w imieniu klientów prawa głosu z akcji Spółki. Przed dniem 2 stycznia 2013 r. na rachunkach klientów, dla których Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. posiadało uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, znajdowało się 610 138 akcji Spółki, co
stanowiło 15,67 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 610 138 głosów z tych akcji, co stanowiło 15,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie posiada prawa do głosowania z akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami , w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jednocześnie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Legg Mason TFI S.A. są uprawnione do samodzielnego wykonywania prawa głosu z posiadanych przez nie akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROCHEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROCHEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pow?zkowska 44c
(ulica) (numer)
022 326 01 00 022 326 01 01
(telefon) (fax)
prochem@prochem.com.pl prochem.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-10-523 012532360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm