Trwa ładowanie...
d25bkpx

PRÓCHNIK - RB 11/2014 - Informacja o trwałym niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanyc...

PRÓCHNIK - RB 11/2014 - Informacja o trwałym niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. (11/2014)

Share
d25bkpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 11/2014 - Informacja o trwałym niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Próchnik S.A. (dalej: "Emitent"), działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje informację o niestosowaniu w sposób trwały zasady ładu korporacyjnego wskazanej w części IV punkcie 10 zbioru o nazwie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (dalej: "Dobre Praktyki Giełdowe"), zgodnie z którą Emitent powinien zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Powyższa zasada nie jest obecnie stosowana przez Emitenta, a jej niestosowanie wynika z obowiązującego Statutu Emitenta oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń
Emitenta, które nie przewidują możliwości zapewnienia akcjonariuszom udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie zaś z art. 4065 § 1 kodeksu spółek handlowych, określenie w statucie możliwości udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma charakter fakultatywny i jednocześnie jest warunkiem dopuszczalności stosowania takiego rozwiązania. Realizacja przez Emitenta powyższej zasady wynikającej z Dobrych Praktyk Giełdowych pociągnęłaby za sobą konieczność poniesienia dodatkowych znacznych kosztów związanych z koniecznością zakupu i wdrożenia systemu elektronicznego zapewniającego transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Ponadto, Emitent widzi istotne ryzyko stosowania takiego systemu wiążące się z
niebezpieczeństwem wystąpienia zakłóceń i nieprawidłowości natury techniczno-organizacyjnej (np. ryzyko opóźnień, słabej jakości transmisji i przesyłu danych), uniemożliwiających sprawne prowadzenie walnych zgromadzeń. Takie ewentualne nieprawidłowości uniemożliwiłyby zaś zapewnienie bezpieczeństwa prawnego walnych zgromadzeń Emitenta i mogły prowadzić do ich dezorganizacji i zagrozić bezpieczeństwu działalności Emitenta. W ocenie Emitenta obecnie stosowane przez Emitenta zasady organizacji i prowadzenia walnych zgromadzeń w należyty sposób zapewniają realizację interesów wszystkich akcjonariuszy. Jednocześnie, w opinii Emitenta odstąpienie od stosowania ww. zasady wynikającej z Dobrych Praktyk Giełdowych nie narusza rzetelności informacji przekazywanych przez Emitenta akcjonariuszom w związku z organizacją i przebiegiem walnych zgromadzeń oraz zapewniają transparentność działań podejmowanych przez Emitenta. Emitent informuje ponadto, że nie zamieszcza i nie będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej
zapisu z przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo, po jego zakończeniu, a co za tym idzie Emitent informuje, że nie stosuje trwale zasady wynikającej z części II punkt 1 podpunkt 9a Dobrych Praktyk Giełdowych. Akcjonariusze, nieobecni na walnych zgromadzeniach są niezwłocznie po zakończeniu obrad informowani o istotnych elementach przebiegu obrad walnych Zgromadzeń, w trybie realizowanego przez Emitenta bez opóźnień obowiązku informacyjnego w formie: - przekazania raportu bieżącego o treści podjętych uchwał oraz wynikach głosowań w terminie 24 godzin od zakończenia walnego zgromadzenia oraz - zamieszczenia ww. raportu na stronie internetowej Emitenta. Ponieważ w ocenie Emitenta nie zaistniały dla akcjonariuszy negatywne skutki niestosowania ww. zasad Dobrych Praktyk Giełdowych, Emitent nie informuje w jaki sposób zamierza je usunąć. Emitent nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasad Dobrych Praktyk Giełdowych w przyszłości. Podstawa prawna: - § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

| | | PRÓCHNIK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRÓCHNIK | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 93-124 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kilińskiego | | 228 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 683 66 05 | | 042 683 66 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | prochnik@prochnik.com.pl | | www.prochnik.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 728-013-21-71 | | 004311429 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Rafał Bauer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

Podziel się opinią

Share
d25bkpx
d25bkpx