Trwa ładowanie...
d2thm6i

PRÓCHNIK - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

PRÓCHNIK - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2thm6i
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 39 425 32 590 9 411 7 739
Koszt własny sprzedaży -20 983 -7 431 -5 009 -1 765
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 442 25 159 4 402 5 975
Zysk (strata) ze sprzedaży -6 566 1 886 -1 567 448
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 839 2 465 -1 633 585
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -7 751 4 396 -1 850 1 044
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -7 622 4 428 -1 819 1 052
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -6 244 -7 802 -1 490 -1 853
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2 775 -5 529 -662 -1 313
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 256 22 657 539 5 380
Aktywa 81 417 82 997 19 102 20 013
Aktywa trwałe 53 346 50 523 12 516 12 182
Aktywa obrotowe 28 071 32 474 6 586 7 830
Zobowiązania i rezerwy 25 617 19 575 6 010 4 720
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 3 870 7 845 908 1 892
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 21 747 11 730 5 102 2 828
Kapitał zakładowy 62 146 62 146 14 580 14 985
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 55 412 63 034 13 000 15 199
Udziały niesprawujące kontroli 388 388 91 94
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 1,605 0,203 0,377 0,049
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 1,605 0,203 0,377 0,049
Liczba akcji na dzień bilansowy 34 525 389 310 728 501 34 525 389 310 728 501
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) - retrospektywnie * 1,605 1,826 0,377 0,440
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) - retrospektywnie * 1,605 1,826 0,377 0,440
Liczba akcji na dzień bilansowy - retrospektywnie * 34 525 389 34 525 389 34 525 389 34 525 389
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) -0,056 0,017 -0,013 0,004
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) -0,056 0,017 -0,013 0,004
Średnia ważona liczba akcji 135 169 263 255 047 766 135 169 263 255 047 766
Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) - retrospektywnie * -0,221 0,156 -0,053 0,037
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie * -0,221 0,156 -0,053 0,037
Średnia ważona liczba akcji (retrospektywnie) * 34 525 389 28 338 641 34 525 389 28 338 641
* wartości zostały wyliczone z uwzględnieniem scalenia akcji w stosunku 1:9. Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Próchnik S.A. („Spółka”) pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Spółkę. Ilość akcji na 31.12.2014 r. jest skutkiem dokonania scalenia (połączenia) akcji, o którym mowa w sprawozdaniu za rok 2014. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Spółkę. Faktyczna liczba akcji nie uległa zmianie w 2014 r., lecz była skutkiem dokonania scalenia akcji w 2014 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2014SKONSOLIDOWANESF_PRC.pdf ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.
2014SPRAWOZDANIEZDZIAŁANOŚCIEmitenta_PRC.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.
ListPrezesaZarzadudoakcjonariuszy_2015.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
opiniaPRCskonsolidowane.pdf Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2thm6i

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRÓCHNIK SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRÓCHNIK | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 93-124 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kilińskiego | | 228 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 683 66 05 | | 042 683 66 06 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | prochnik@prochnik.com.pl | | www.prochnik.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 728-013-21-71 | | 004311429 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | WBS Audyt sp. z o.o., ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa, nr 3685 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Rafał Bauer Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Karolina Retkowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i