Trwa ładowanie...
d186jhl

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (53/2010)

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (53/2010)

Share
d186jhl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Centrozap S.A. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1, że w dniu 15 grudnia 2010 roku Centrozap S.A. w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3) Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów przejął na własność od dwóch zastawców:- 15.000.000 sztuk akcji zwykłych niezdematerializowanych na okaziciela spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej oraz- 16.500.000 sztuk akcji zwykłych niezdematerializowanych na okaziciela spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.Rozliczenie powyższych transakcji odbyło się po cenie nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję.Ponadto Centrozap S.A. poinformował, iż w dniu dzisiejszym została zawarta pozagiełdowa transakcja kupna przez Centrozap S.A. akcji
spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, na podstawie której Centrozap S.A. nabył 16.500 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych, po cenie 1,65 zł za jedną akcję. Akcje te stanowią 0,02 % kapitału zakładowego Spółki i dają 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Przed wskazanymi transakcjami Centrozap S.A. posiadał 33.599.180 sztuk akcji na okaziciela Pronox Technology S.A., stanowiących 32,65 % kapitału zakładowego Spółki i dających 33.599.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 31,85 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Po zawarciu transakcji wskazanych w niniejszym zawiadomieniu Centrozap S.A. posiada 65.115.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., stanowiących 63,28 % kapitału zakładowego Spółki i dających 65.132.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,75 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:1) 65.099.180 to akcje na okaziciela stanowiące 63,26 % kapitału zakładowego Spółki, dające
65.099.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 61,71 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,02 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Centrozap S.A. nie wyklucza dalszego zaangażowania kapitałowego w Pronox Technology S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy, które jest uzależnione od wykonywania umów zawartych pomiędzy Centrozap S.A. a innymi podmiotami.Centrozap S.A. oświadczył, że zwiększenie stanu posiadania nie podlegało obowiązkowi zastosowania wezwań wskazanych w art. 72 i następnych Ustawy o ofercie publicznej z uwagi na fakt, iż przejęcie akcji na własność spełnia dyspozycję art. 75 ust. 3 pkt 5 tejże Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2010-12-15 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

Podziel się opinią

Share
d186jhl
d186jhl