Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołaneg...

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 marca 2011 roku w związku z wnioskiem akcjonariusza (5/2011)
Share
d20s7ur

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 marca 2011 roku w związku z wnioskiem akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. ("Spółka", "Emitent") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości informację w sprawie zmiany porządku obrad oraz projekty uchwał, w związku ze zgłoszonym w dniu 14 lutego 2010 roku na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Sontellian Holdings LTD żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 marca 2011 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii D, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.W stosunku do porządku obrad zawartego w ogłoszeniu z dnia 9 lutego 2011 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądanie przesłane przez akcjonariusza Sontellian Holdings LTD przewiduje zmianę porządku obrad poprzez umieszczenie w nim uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii D, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.Sontellian Holdings LTD jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 329.320 akcji Spółki, stanowiących 5,38% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 5,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o zmianie porządku obrad zwołanego na dzień 7 marca 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniającą żądanie akcjonariusza, o którym mowa powyżej oraz projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Sontellian Holdings LTD. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad.pdf | Ogłoszenie o zmianie porzadku obrad NWZ | | | | | | | | | |
| | PROJEKT UCHWAŁY.pdf | Projektuchwały | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PUBLIC IMAGE ADVISORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
(22) 311-24-12 (22) 311-24-24
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Daniel Kordel Prezes Zarządu Daniel Kordel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur