Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

PZ CORMAY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

PZ CORMAY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 100301 100800 23942 23937
ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -17543 3944 -4188 937
ZYSK ( STRATA ) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM -17350 4749 -4142 1128
ZYSK (STRATA ) NETTO -17637 4628 -4210 1099
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 4348 1750 1038 416
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -22859 -86408 -5457 -20520
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 17868 42771 4265 10157
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM -643 -41887 -153 -9947
SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2013) 277813 273106 65179 65853
AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 174477 152361 40935 36738
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 62157 60067 14583 14484
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 31873 28198 7478 6799
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 30284 31869 7105 7684
KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 215656 213039 50596 51369
AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 31862 31862 7475 7683
LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 31861977 31861977 31861977 31861977
ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ -0,554 0,145 -0,132 0,034
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 6,768 6,687 1,588 1,612
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 56547 56106 13498 13324
ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -6696 -1805 -1598 -429
ZYSK ( STRATA ) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM -15567 -12379 -3716 -2940
ZYSK (STRATA ) NETTO -15233 -12753 -3636 -3028
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 18129 2484 4327 590
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -17276 -38819 -4124 -9218
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -4398 8816 -1050 2094
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM -3545 -27519 -846 -6535
SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2013) 133495 127785 31320 30812
AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 107771 78426 25285 18911
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 56941 35686 13359 8605
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 551 344 129 83
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 39436 25736 9252 6206
KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 76554 92099 17961 22208
AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 31862 31862 7475 7683
LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 31861977 31861977 31861977 31861977
ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ -0,478 -0,400 -0,114 -0,095
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013) 2,403 2,891 0,564 0,697
-Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu ( skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) i odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sutyacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału 31-12-2014r / koniec poprzedniego roku obrotowego 31-12-2013r.)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CORMAYRS4Q2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-092 Łomianki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiosenna 22
(ulica) (numer)
(22) 751 79 10 (22) 751 79 11
(telefon) (fax)
office@cormay.pl www.cormay.pl
(e-mail) (www)
1181872269 140777556
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2015-03-02 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y