Trwa ładowanie...
d4emxfk

PZU OFE miesięczna struktura aktywów

...

Share
d4emxfk

05.12. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Data wyceny 30/11/2011

Kategoria lokaty Udział w
wartości
aktywów

  1. Obligacje, bony i inne papiery 57.73% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
  2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0.57% wartościowe, w walucie polskiej
  3. Akcje spółek notowanych na regulowanym 31.22% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
  4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 0.59% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
  5. Akcje narodowych funduszy 0.06% inwestycyjnych
  6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0.58% przez fundusze inwestycyjne zamknięte
  7. Obligacje i inne dłużne papiery 3.33% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  8. Obligacje emitowane przez Bank 5.30% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
  9. Środki pieniężne 0.53%
  10. Należności 0.09%

kom abs

d4emxfk

Podziel się opinią

Share
d4emxfk
d4emxfk