Trwa ładowanie...
dpkdj41

PZU SA - Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie dot. uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni...

PZU SA - Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie dot. uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 czerwca 2007 r. (30/2011)

Share
dpkdj41

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie dot. uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 czerwca 2007 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("Spółka" "PZU SA") w nawiązaniu do informacji przedstawionej w Prospekcie emisyjnym Spółki (Rozdział X "Istotne postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe") informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem ogłoszonym w dniu 6 grudnia 2011 r., oddalił w całości apelację PZU SA od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2010 r., uchylającego uchwałę nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku PZU SA za rok obrotowy 2006, wszczętej z powództwa Manchester Securities Corporation z siedzibą w USA oraz zasądził od PZU SA na rzecz powoda kwotę 5.400,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Postępowanie z powództwa Manchester Securities Corporation przeciwko PZU SA o uchylenie uchwały nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku PZU SA za rok obrotowy 2006, jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i mającej na celu
pokrzywdzenie powoda ? akcjonariusza Spółki, zostało wszczęte pozwem z dnia 30 lipca 2007 r. W dniu 17 lutego 2010 roku PZU SA wniósł apelację, zaskarżając wyrok Sądu Okręgowego w całości. Wyrok jest prawomocny. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie uchylający ww. uchwałę Walnego Zgromadzenia pozostaje w mocy. PZU SA złoży wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011 r., a po jego otrzymaniu i zapoznaniu się z nim, rozważy podjęcie odpowiednich kroków prawnych, wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-133 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | oi.pzu@pzu.pl | | www.pzu.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Andrzej Klesyk Prezes Zarządu
2011-12-07 Bogusław Skuza Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

Podziel się opinią

Share
dpkdj41
dpkdj41