Trwa ładowanie...
d3zorcq
d3zorcq
espi

QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (17/2014)

QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (17/2014)
Share
d3zorcq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 35.000.000,00 zł. Termin zakończenia lokaty został ustalony na dzień 14 maja 2014 r. Oprocentowanie w/w lokaty nie odbiega od warunków rynkowych. Umowę uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: - § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), - art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 6/12
(ulica) (numer)
(22) 205 30 00 (22) 205 30 01
(telefon) (fax)
biuro@quercustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003520 141085990
(NIP) (REGON)
d3zorcq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2014-04-14 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zorcq

Podziel się opinią

Share
d3zorcq
d3zorcq