Trwa ładowanie...
d3eg1my

RADPOL S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego (4/2011)

RADPOL S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego (4/2011)

Share
d3eg1my

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RADPOL S.A. w Człuchowie ("Spółka") informuje, że dnia 9 lutego 2011 r. Spółka otrzymała Uchwałę nr 169/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 lutego 2011 r. ("GPW") w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki RADPOL S.A. ("Uchwała").Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą, Zarząd Giełdy:1) Stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki RADPOL S.A. o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.2) Postanowił zgodnie z § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy wprowadzić z dniem 11 lutego 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wskazane powyżej akcje serii C spółki RADPOL S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w dniu 11 lutego 2011 roku
rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLRDPOL00010".Wskazane akcje serii C Spółki zostały wyemitowane w ramach Programu motywacyjnego na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 13 lutego 2007 roku: nr 11/II/2007 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii WA oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii WA, nr 12/II/2007 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz uchwały nr 13/II/2007 w sprawie zmiany statutu Spółki, dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższania kapitału zakładowego, zmienione uchwałą nr 1/III/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 marca 2007 roku (część III pkt. 17.3. Prospektu Emisyjnego RADPOL S.A.).Dnia 5 listopada 2010 roku zostały przydzielone Panu Andrzejowi Sielskiemu i Panu Grzegorzowi Malczykowi nieodpłatnie imienne warranty subskrypcyjne każdemu po 264.774
warrantów subskrypcyjnych serii WA, które uprawniały do objęcia każdemu po 264.774 akcji serii C, za łącznie trzy lata obowiązywania Programu Motywacyjnego, tj. od 2008 roku do 2010 roku (raport bieżący nr 43/2010).W wykonaniu prawa do objęcia akcji serii C wynikającego z warrantów subskrypcyjnych, Pan Andrzej Sielski i Pan Grzegorz Malczyk złożyli zapisy na akcje serii C każdy po 264.774 akcji serii C, to jest łącznie na 529.548 akcji serii C, i opłacili je w całości po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej akcji serii B, to jest 6,80 zł za każdą jedną akcję, w dniu 31 grudnia 2010 r. (raport bieżący nr 53/2010).Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW z dnia 27 stycznia 2011 r., przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii C nastąpi pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLRDPOL00010 oraz nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w
KDPW dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLRDPOL00010, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku (raport bieżący nr 2/2011).Dnia 9 lutego 2011 roku Spółka przekazała KDPW kopię Uchwały nr 169/2011 Zarządu GPW. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2011-02-09 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my