Trwa ładowanie...
d38avpb
espi

RADPOL S.A. - Przyjęcie do depozytu akcji serii C. (2/2011)

RADPOL S.A. - Przyjęcie do depozytu akcji serii C. (2/2011)

Share
d38avpb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie do depozytu akcji serii C. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") informuje, że powziął wiadomość o podjęciu w dniu 27 stycznia 2011 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)
Uchwały nr 68/11, na mocy której Zarząd KDPW po rozpatrzeniu wniosku Spółki postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, oraz oznaczyć je kodem PLRDPOL00010, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLRDPOL00010, przez spółkę prowadzącą rynek regulowany.Ponadto zgodnie ze wskazaną Uchwałą Zarządu KPDW, zarejestrowanie wskazanych akcji serii C w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku
regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLRDPOL00010, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.Zgodnie ze wskazaną uchwałą Zarządu KDPW, informacja o zarejestrowaniu akcji serii C pod kodem PLRDPOL00010 zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.Wskazane akcje serii C Spółki zostały wyemitowane w ramach Programu motywacyjnego na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 13 lutego 2007 roku: nr 11/II/2007 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii WA oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii WA, nr 12/II/2007 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz uchwały nr 13/II/2007 w sprawie zmiany statutu Spółki, dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższania kapitału zakładowego, zmienione uchwałą nr 1/III/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 marca 2007 roku (część III pkt. 17.3. Prospektu Emisyjnego RADPOL S.A.).Dnia 5 listopada 2010 roku zostały przydzielone Panu Andrzejowi Sielskiemu i Panu Grzegorzowi Malczykowi nieodpłatnie imienne warranty subskrypcyjne każdemu po 264.774 warrantów subskrypcyjnych serii WA, które uprawniały do objęcia każdemu po 264.774 akcji serii C, za łącznie trzy lata obowiązywania Programu Motywacyjnego, tj. od 2008 roku do 2010 roku (raport bieżący nr 43/2010).W wykonaniu prawa do objęcia akcji serii C wynikającego z warrantów subskrypcyjnych, Pan Andrzej Sielski i Pan Grzegorz Malczyk złożyli zapisy na akcje serii C każdy po 264.774 akcji serii C, to jest łącznie na 529.548 akcji serii C, i opłacili je w całości po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej akcji serii B, to jest 6,80 zł za każdą jedną akcję, w dniu 31 grudnia 2010 r. (raport bieżący nr 53/2010). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38avpb

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2011-01-28 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38avpb

Podziel się opinią

Share
d38avpb
d38avpb