Trwa ładowanie...
d4mpydu
espi

RADPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

RADPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
Share
d4mpydu
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ
OLKRES ZAKOŃCZONY OKRES ZAKOŃCZONY OKRES ZAKOŃCZONY OKRES ZAKOŃCZONY
30-09-2013 30-09-2012 30-09-2013 30-09-2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 124 468 114 091 29 473 27 198
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 764 14 111 3 970 3 364
Zysk (strata) brutto 14 840 13 146 3 514 3 134
Zysk (strata) netto 12 276 10 390 2 907 2 477
Liczba akcji 25 434 543 26 660 691 25 434 543 26 660 691
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,48 0,39 0,11 0,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 528 10 402 3 914 2 480
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 154) (17 112) (6 667) (4 079)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 783 71 3 737 17
Przepływy pieniężne netto, razem 4 157 (6 639) 984 (1 583)
STAN NA DZIEŃ STAN NA DZIEŃ STAN NA DZIEŃ STAN NA DZIEŃ
30-09-2013 31-12-2013 30-09-2013 31-12-2013
Aktywa trwałe 131 049 114 142 31 082 27 920
Aktywa obrotowe 94 024 71 080 22 300 17 387
Aktywa razem 226 779 185 222 53 786 45 306
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 625 95 015 30 744 23 241
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 70 344 51 080 16 684 12 495
Zobowiązania krótkoterminowe 59 281 43 935 14 060 10 747
Kapitał własny 97 154 90 207 23 042 22 065
Kapitał zakładowy 772 772 183 189
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADPOL S.A. OLKRES ZAKOŃCZONY OLKRES ZAKOŃCZONY OLKRES ZAKOŃCZONY OLKRES ZAKOŃCZONY
30-09-2013 30-09-2012 30-09-2013 30-09-2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 90 831 98 527 21 508 23 488
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 870 12 302 2 100 2 933
Zysk (strata) brutto 8 033 13 656 1 902 3 255
Zysk (strata) netto 5 992 11 248 1 419 2 681
Liczba akcji 25 434 543 26 660 691 25 434 543 26 660 691
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,24 0,42 0,06 0,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 029 8 123 3 322 1 936
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 668) (14 194) (6 078) (3 384)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 986 (1 301) 3 785 (310)
Przepływy pieniężne netto, razem 4 347 (7 372) 1 029 (1 757)
STAN NA DZIEŃ STAN NA DZIEŃ STAN NA DZIEŃ STAN NA DZIEŃ
30-09-2013 31-12-2013 30-09-2013 31-12-2013
Aktywa trwałe 136 645 114 867 32 409 28 097
Aktywa obrotowe 67 637 60 538 16 042 14 808
Aktywa razem 204 282 175 405 48 451 42 905
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 986 85 614 27 035 20 942
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 67 045 46 458 15 901 11 364
Zobowiązania krótkoterminowe 46 941 39 156 11 133 9 578
Kapitał własny 90 296 89 791 21 416 21 963
Kapitał zakładowy 772 772 183 189
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa Kapitałowa RADPOL S A QSrIIIkw2013_ Skonsolidowany raport kwartalny.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-10-28
RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
77-300 Człuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorego 14
(ulica) (numer)
059 83 42 271 059 83 42 551
(telefon) (fax)
radpol.com.pl
(e-mail) (www)
8430000202 770807479
(NIP) (REGON)
d4mpydu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Andrzej Sielski Wiceprezes Zarządu
2013-10-28 Dorota Kania Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mpydu

Podziel się opinią

Share
d4mpydu
d4mpydu