Trwa ładowanie...
d10ia8k

RADPOL S.A. - Zawarcie przez emitenta znaczącej umowy. (3/2011)

RADPOL S.A. - Zawarcie przez emitenta znaczącej umowy. (3/2011)

Share
d10ia8k

| | KOMISJA NADZORUFINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez emitenta znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RADPOL S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o łącznej wartości w wysokości 9.500.000 zł (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych).Umową o największej wartości z tego okresu jest umowa lokaty terminowej o wartości 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) z dnia 28 stycznia 2011 roku oprocentowana w wysokości 3,25% w skali roku. Termin zapadalności lokaty ustalony został na 28 lutego 2011 roku. W pozostałym zakresie umowa lokaty nie zawiera postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.Lokata terminowa ma na celu
możliwie efektywną i bezpieczną alokację środków pieniężnych Spółki, które docelowo zostaną przeznaczone na finansowanie jej dalszego rozwoju w drodze inwestycji lub przejęć.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 września 2010 roku?76.172.000 zł. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10ia8k

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2011-01-28 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10ia8k

Podziel się opinią

Share
d10ia8k
d10ia8k