Trwa ładowanie...
d15i4wd

RAFAKO - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

RAFAKO - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d15i4wd
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 1 183 472 748 103 282 499 177 654
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 37 719 (29 720) 9 004 (7 058)
Zysk (strata) brutto 34 417 (140 354) 8 215 (33 330)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 28 598 (138 383) 6 826 (32 862)
Zysk (strata) z działalności zaniechanej (4 814) 3 735 (1 149) 887
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej 22 583 (135 349) 5 391 (32 142)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 154 105 39 968 36 785 9 491
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 999) (2 865) (1 432) (680)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (137 029) (50 722) (32 709) (12 045)
Przepływy pieniężne netto, razem 11 077 (13 619) 2 644 (3 234)
Średnia ważona liczba akcji 69 600 000 69 600 000 69 600 000 69 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,32 (1,94) 0,08 (0,46)
31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Aktywa razem 1 146 562 1 065 402 269 001 256 897
Zobowiązania długoterminowe 52 017 45 676 12 204 11 014
Zobowiązania krótkoterminowe 766 251 725 637 179 774 174 970
Kapitał własny jednostki dominującej 301 261 282 953 70 680 68 227
Kapitał zakładowy 139 200 139 200 32 658 33 565
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 4,33 4,07 1,02 0,98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu.
SARS 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2014 rok.
Sprawozdanie z działalności GK 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2014 roku.
Sprawozdanie z działalności GK 2014 Załączniki.pdf Załączniki do Sprawozdania Zarządu.
Załącznik nr 9 GK.pdf Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o stosowaniu DPSN
Opinia biegłegoskonsolidowanefinal.pdf Opinia Biegłego Rewidenta.
Raport biegłegoskonsolidowanefinal.pdf Raport Biegłego Rewidenta.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d15i4wd

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAFAKO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAFAKO | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 47-400 | | Racibórz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łąkowa | | 33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 415 48 62 | | 032 415 34 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@rafako.com.pl | | www.rafako.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6390001788 | | 270217865 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Agnieszka Wasilewska-Semail Prezes Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Burek Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Edward Kasprzak Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Tomasz Tomczak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jolanta Markowicz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d15i4wd

Podziel się opinią

Share
d15i4wd
d15i4wd